Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 81 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Podle tohoto hlediska rozdělíme obvody na tři skupiny: 1. Předpokládejme, užitečná zátěž činný odpor Jsou-li para­ metry zbylých součástek obvodu (tj. Aby došlo tomuto poklesu anodového proudu, nutné, aby úbytek napětí spínači byl menší než úbytek napětí tyristoru. b) i V této části jsou stručně popsány některé obvody přicházející úvahu hlavně aplikacích spínači jen nejnutnějším matematickým popisem vysvětlena jejich funkce. Vypínací obvod paralelním kontaktem (obr. tranzistor). 1. Prakticky tyto obvody dají použít tam, kde zdůrazněn požadavek rychlého zapnutí (např. nutné zvláště sledovat tehdy, je-li místo kontaktního spínače použita plně ovladatelná spínací polovodičová sou­ částka (např. Kmitavé obvody Sériový kmiiavý obvod. rezonanční vypínací obvody komutačním kondenzátorem, 4.krátkodobě paralelní spínač čímž klesne anodový proud tyristoru pod hodnotu vratného proudu H<a tyristor vypne. Hledisek pro jejich třídění může být více. obvody komutačním kondenzátorem, 3. Přidržíme se třídění podle jevů obvodu. Kontaktní spínače zde odskakují, opalují jim kontakty jsou zdrojem rozhlasového rušení. Schematicky jsou dvě zapojení tohoto obvodu na obr. 56a 83 . 55b) lze výhodou použít zařízeních, kde dochází otřesům nárazům. kmitavé obvody, 2. 56. zkratovače nebo jiné typy ochran rychlým vyba­ vováním). indukčnosti kapacity zvoleny tak, platí pro zapojení obr. Větší praktický význam mají obvody kmitavé obvody komutačním kondenzátorem, proto jim bude věnována větší pozornost. obvody cizím zdrojem vypínacích impulsů