Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 80 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
kontaktní spínač. obvodu obr. 55b dojít vypnutí (tyristor zapnut), zapne se Obr. Slouží pouze krátkodobému přerušení anodového proudu, což vede vypnutí tyristoru. Uvedeme zde jen nejdůležitější zejména pak ty, jež jsou často používány bezkontaktních spínačů. Podle způsobu, jakým dojde vypnu­ tí, lze souhlase dříve uvedeným rozdělit tyto obvody dvě velké sku­ piny: a) navozují pod ­ n IH Pro výkonové spínání přicházejí úvahu dva obvody znázorněné na obr. Má-li obvodu obr. třeba pozna­ menat, mnoho obvodů převzato minulosti, kdy místo tyristoru byl používán rtuťový ventil nebo tyratron. 54). Vypínací obvody Vypínacích obvodů celá řada. 55. Pro další zjednodušení účelné uvést pojem obvodová vypínací doba řvo. 55a sérii tyristorem zapojen např. Je doba, kterou napětí UAK výstupu vypínacího obvodu (jenž je připojen anodu katodu tyristoru) menší nebo rovno nule. S tímto pojmem lze jednoduše znázornit základní podmínku pro vy­ pnutí (obr. 55.rozdíl přirozené komutace, při které dochází vlivem přirozených změn anodových napětí proudů obvodech střídavých), můžeme oka­ mžik zahájení průběh komutace určitých mezích libovolně ovlivňovat. Vypínací obvody zajišťu­ jící přerušení nebo pokles anodo­ vého proudu tyristoru +U • © /Z I *) b) 82