Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 221 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
objem spínače 208 oblast aktivní 20 — nasycená 21 — závěrná 20 obvod budící 78 — integrovaný 154 obvod Jonesův 87 — kmitavý 86 --------paralelní 84 --------sériový 83 — Morganův 87 — nucené komutace 167 — ochranný 163 — ovládací 158 — paměťový 137 --------neúplný 138 --------úplný 138 — rezonanční vypínací 89 — časovou prodlevou 158 — komutačním kondenzátorem 88 — výkonový 116, 151, 156, 159 — vypínací 79 — zapínací 29, 93, 127, 151, 161 — zhášecí46 odpor diferenciální 15 odpor tepelný chladiče 58 --------stykový 57 --------vnitřní 57 oscilátor blokovací 136 optrony 44 počet sepnutí 210 pojistka tavná 170 proud přídržný 28 — střední propustný 15 — vratný 26, 28 — závěrný 15 prostředky odrušovací 156 přechod 14 přepětí 163 přesytka 134 reklama světelná 213 relé elektromechanické 93 rušení vysokofrekvenční 156, 177 řazení tyristorů sériové 159 série zapínacích impulsů 129 signál hladinový 128 spínání bezobloukové 71 spínač diodový 74 — nulový 154, 212 — prahový 43 — řízený přenášeným napětím 74 cizím napětím 76 — tranzistorový 76 — triakový 150 — tyristorový 79 — vysokého napětí 159, 215 součástka čtyřvrstvová 22 — dvouvrstvová 14 — pětivrstvová 39 — struktura 13 — třívrstvová 18 spolehlivost spínače 194 stav blokovací 27 — sepnutý 27 — závěrný 28 stupeň rušení 177 systematika výkonových obvodů 116 tecnetron 47 tranzistor 18 triak 40 transformátor proudový 139, 142 trubice tepelná 60 trvání zapínacího impulsu 32 tvar zapínacího impulsu optimální 128 tyristor vypínací 37, 110, 165 — závěrně vodivý 35 úbytek napětí střední propustném směru 15 vazba optoelektronická 155, 161, 205 — zpětná 137, 152 223