Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 21 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
+ /3 N P /i/ ,K £f c, A/ I----J N I I a 2fl2 f2 a) 6) Obr. Čtyřvrstvová struktura 23 .= M (/co oí2Ig ) 1 (at a2) (7) kde /co nasycený závěrný proud přechodu J2, M střední multíplíkační činitel (je funkcí anodového napětí), IG proud řídicí elektrody (přichází úvahu tyristorů), (*!, proudové zesilovací činitele náhradních tranzistorů