Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 147 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
116.0 330 330 Maximální napětí kondenzátoru asi 0,4 Um.0 000 500 150 mA 1 625 250 tyristor 16 ČKD p. Kondenzátor době druhé půlperiody vybíjí přes odpor řídicího obvodu tyristoru uvede jej vodivého stavu. Musí platit: (109) (110) Při analytickém řešení toho vyplývajícím dimenzování jednotlivých součástek tohoto paměťového obvodu vycházelo požadavku minimální velikosti kondenzátoru vzhledem kapacitě napětí. Průběh napětí proudů obvodu podle obr. Jeho hlavní výhodou láce. 115 zřejmá závislost funkce obvodu fázovém posuvu mezi proudem napětím zátěže.této době přes diodu odpor nabije kondenzátor napětím vy­ značenou polaritou. Jak zřejmé obr. 116, je činná zátěž *2(0 ^GT indukční zátěž h ^GT 149 . 12 ‘QI COS [n] [íl] Poznámka 10 mA 1 0,87 500 450 tyristor A TESLA p. Tento obvod vhodný pro tyristory malým spínacím proudem řídicí elektrody pro zátěž činného charakteru. 12). 115. Vztahy jsou poměrně komplikované jejich uvedení vysvětlení přesahuje možnosti této publi­ kace. Jsou probrány [71], Uveďme pro orientaci alespoň několik příkladů (viz tab. Z obr. Tah. Použijeme-li jej kombinaci výkonovým obvodem 333-YF, dostá­ váme úplný paměťový obvod podle obr. 114 jsou znázorněny na obr