Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 146 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
114 Obr. 114 znázorněn neúplný paměťový obvod kapacitním typem zpětné vazby. Činnost obvodu následující: Je-li vnějším zapínacím signálem uveden do zapnutého stavu tyristor době, kdy polován propustném směru, objeví téměř plné napětí zdroje zátěži dobu jedné půlperiody. 115. 114.typ vazby [71]. Neúplný paměťový obvod kapa­ citním typem zpětné vazby 148 . sítv Obr. obr. Průběhy elektrických veličin obvodu podle obr