Bezdotykový indikátor vysokého napetí HSA 205

| Kategorie: Návody k obsluze  | Tento dokument chci!

... pro střídavá napětí 1 … 420kV. Návod k použití ...

Vydal: DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha

Strana 4 z 9Poznámky redaktora
4).č.1 Umístíme-liměřicíhlaviciindikátorudostřídavéhoelektrickéhopole, začne elektrodami protékat posuvný proud (princip konden- zátoru), který elektronickým obvodem vyhodnocován opticky a akusticky signalizován (viz obr.2 Indikátor HSA 205 vybaven internímzkušebnímgeneráto- rem kontrolu funkčnosti.5 5. 053473 3. Zvláštní pokyny pro použití Měřicí hlava přístroj, pomocí kterého možné určit, zda jsou části zařízení pod napětím. Testovací impulsy jsou dopro- vázeny optickými (zelené LED) azvukovýmisignaly(pípáním).07 Id. Princip funkce zvláštnosti Princip indikace vysokého napětí spočívá měření siločar elektrického pole, které vytvořilo mezi částí zařízení pod napětím potenciálem země (obr. Pozapnutípřístrojesignalizuje rozsvícená zelená LED stav na- pájecích baterií (viz tab. test baterií). Překročí-li velikost posuvného proudu prahovou hodnotu (při >20% jmenovitého napětí), vydá indikátor varovný přerušovaný světelný a pronikavý akustický signál „Pozor napětí!“. 4.DS1607/CZ/05. Přidalšímpřiblíženíkzařízenípodnapětímsezvýšífrekvencesignálů.2 Při použití indikátoru HSA 205 elektrických zařízeních jmenovitým napětím není možné zcela vylou- čit možnost, dojde propojení jednotlivých částí zařízení, která jsou pod napětím nebo částí zařízení pod napětím a uzemněním.5). 3). 3.1 Bezdotykový indikátor vysokého napětí dimenzován pro použití nadzemních vedeních venkovních vnitřních rozvodnách (viz body 4. Jakmile přiblížíme měřicí hlavici k testovanému vodiči, jeho napětí světelně akusticky signalizováno. 4. 4 obr. str. 3. Před měřením elektrických zařízeních jmenovitým napětím musí bezpečnostních důvodů (k zamezení nežádoucích propojení přeskoků) nasadit měřicí hlavici průhledný kryt. Poté začne přístroj generovat jednotlivé testovací impulsy v taktu s. Princip funkce HSA 205 Siločáry mezi částí pod napětím zemí vodič izolátor elektroda E1 zařízení pod napětím (vodič) elektrické pole vyhodnocovací elektronický obvod posuvný proud k zemi posuvný proud k zemi posuvný proud elektroda E2 obr Znázornění elektrického pole . 4