Přehled zdrojů podle obsahu

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam klíčových slov.Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů podle dané kategorie.


Zdroje podle klíčového slova: motory typy

A P C B Asynchronní motory (Příruční učební texty) Státní nakladatelství technické literatury (1966)

Příruční učební texty. Asynchronní motory patří k základním prvkům mechanizace. Jejich výhodné vlastnosti, nízká pořizovací cena a jednoduchá obsluha vedou spotřebitele k tomu, aby jich stále více používal.Tato knížka si klade za úkol vysvětlit nenáročným způsobem princip asynchronního motoru, jeho konstrukci, včetně vinutí a jeho užití v nejrůznějších elektrických pohonech.Nejrozsáhlejší část publikace vysvětluje vlastnosti asynchronních motorů s kotvou nakrátko i kotvou kroužkovou. Zabývá se dále spouštěním asynchronních motorů, momentovými charakteristikami motorů, různou konstrukcí vinutí kotvy atd. Zvláštní kapitola je věnována jednofázovým asynchronním motorům, jejich vlastnostem a způsobům rozběhu. Není zde zapomenuto ani na připojování trojfázových motorů na jednofázovou síť. Závěrečná část se směrnicemi pro volbu asynchronního motoru a zároveň vysvětluje i způsoby jištění těchto motorů. Velmi důležitá je kapitola věnovaná provozu a údržbě asynchronních motorů. Nejčastější poruchy asynchronních motorů jsou uvedeny přehledně v tabulce, spolu s návodem na jejich odstranění.Celá publikace je psána velmi srozumitelným způsobem, obrázky jsou velmi názorné a v mnoha případech několikabarevné, takže publikace bude dobrou a praktickou pomůckou všem, kteří chtějí mít základní znalosti o asynchronních motorech.

A P C B Elektrické stroje a prístroje III Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej litera­túry, n. p., 815 89 Bratislava, Hurbanovo nám. 3 (1978)

Tretí diel učebnice obsahuje návody na návrh a kon­štrukciu indukčných motorov, jednosmerných strojov a synchrónnych strojov s príslušnými všeobecnými úvod­nými staťami o používaných materiáloch, o chladení elektrických strojov a o mechanickom návrhu konštrukč­ných častí strojov. Okrem toho podrobnejšie 'preberá jedno­smerné a striedavé vinutia elektrických strojov, ktoré boli v zmysle učebnej osnovy v prvom diele iba velmi stručne uvedené. Určený je pre Žiakov 4. ročníkov priemyselných škôl elektrotechnických — vetva elektrické stroje, a prí­stroje. Návody na návrh a príklady sú zostavené tak, aby naučili žiakov vnímať a rešpektovať vzájomné súvislosti medzi volenými a vypočítanými hodnotami, neustále korigovať a komplexne upravovať Čiastkové výsledky. Žiaci sú pritom vedení k tomu, aby svoj návrh prispô­sobovali platným predpisom ČSN a aby jestvovanie týchto predpisov vstúpilo do ich vedomia.

A P C B „Fitness náramek“ od ABB pro průmyslové motory ABB s.r.o. (2016)

Chytrý senzor umí monitorovat zdravotní stav nízkonapěťového motoru a shromažďovat o něm detailní data. Sledování zdravotního stavu nikdy nebylo jednodušší. Existují nejrůznějších přístroje, které nám změří tlak krve, teplotu, tep a dokonce i množství potu, pomáhají nám zůstat fit a varují nás, když v našem těle začne být něco v nepořádku. Nejnovějšími a také nejvíc trendy produkty jsou v této oblasti fitness náramky a hodinky, které jsou schopny monitorovat několik funkcí současně ...

A P C B Katalog elektromotorů ATAS Náchod ATAS elektromotory Náchod a.s. (2008)

Jednofázové asynchronní motory s trvale připojeným kondensátorem s výkonem až do 800 W• jednofázové asynchronní motory se stíněným pólem s výkonem do 20 W• trojfázové asynchronní motory s kotvou nakrátko• stejnosměrné motory s permanentními magnety do výkonu 1.100 W• komutátorové motory sériové a derivační do výkonu 500 W• axiální ventilátory MEZAXIAL, radiální ventilátory RATAS• převodové motory• tachodynama a tachogenerátory• bezkontaktní návlekové resolvery, velikost 15, 21 a 28• dentální vysokootáčkové mikromotorky• motory pro letecký průmysl ...

A P C B Metody diagnostiky indukčních motorů Ústav řízení systémů a spolehlivosti Liberec (2011)

Diagnostika jako prostředek pro zjištění stavu objektu. Důležitost diagnostiky elektrických strojů. Indukční motor a jeho poruchy. Vybrané diagnostické metody indukčních motorů (State of the art). Pokročilé metody diagnostiky indukčních motorů • Využití prostorové transformace pro diagnostiku statorových vad • Diagnostika rotorových vad na základě demodulační analýzy ...

A P C B Navrhování elektrických pohonů - Teorie řízení FEKT VUT Brno (2002)

Toto skriptum je určeno jako základní učební text pro stejnojmenný předmět Navrhování elektrických pohonů, vyučovaný jako volitelný oborový předmět pro studenty oboru silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika bakalářského studia na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Je však použitelná jako doplňkový učební text i pro studenty fakulty strojního inženýrství, oboru aplikovaná mechanika a mechatronika. Obsah skript odpovídá rozsahu přednášek.

A P C B Návrh robotického pracovište pro lepení magnetu na DC motory FEKT VUT Brno (2010)

Předmětem diplomové práce je návrh obecné koncepce pracovište pro lepení magnetu do DC statoru. Práce obsahuje výber prumyslových robotu a jejich rozmístení, návrh koncových efektoru pro manipulaci se segmenty a statory, a návrh rešení konstrukcních uzlu v pracovišti. Mezi konstrukcní uzly patrí: karuselové stoly i s úchopovými systémy, otocné stoly na palety a manipulátory. Na záver práce je vytvorený koncept rešení bezpecnosti pracovište podle aktuálních bezpecnostních norem a platné legislativy.

A P C B On-line diagnostika elektrických strojů točivých VŠB – Technická univerzita Ostrava (2001)

Ve spolupráci s energetickými a průmyslovými podniky se naše pracoviště podílí na vývoji on-line sledovacích systémů pro energetické jednotky. Tyto systémy na základě monitorování provozních veličin umožňují diagnostiku některých závad elektrických strojů. Technická diagnostika používá množství metod pro zjištění aktuálního stavu testovaného zařízení a její výsledky jsou mnohdy podkladem k rozhodování o ...