Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem Neurčeno

A P C B Je ochranný priestor aktívnych zachytávačov (eSe) určený podľa NFC 17-102 skutočne taký rozsiahly? ATP journal (2017)

Článok poukazuje na chybné používanie metódy valivej gule (rSM) založenej na elektrogeometrickom modeli (eGM) pri určovaní ochranného priestoru aktívnych zachytávačov, resp. zachytávačov s včasnou iniciáciou výboja (eSe) podľa francúzskej normy NFC 17-102 a podľa všetkých národných noriem vychádzajúcich z tejto normy. Predmetom článku nie je spochybnenie času predstihu iniciácie Δt, a teda dĺžky ústretového výboja Δl, ale dokázanie chybného výpočtu polomeru ochrany rp v ľubovoľnej výške podľa uvedených noriem.

A P C B Odpovědnost projektanta vyhrazených technických zařízení elektro MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ (2017)

Práce zkoumá obecně zažité dogma „projektant odpovídá“ ve smyslu stavebního zákona. Dogma v technických kruzích běžně interpretované tak, že projektant vyhrazených technických zařízení elektro odpovídá vždy, bez ohledu na vnější okolnosti. Autor se proto snaží nalézat limity skutečné odpovědnosti projektanta elektro, jak ve veřejnoprávní oblasti, tak i v soukromoprávní oblasti smluvních vztahů. Aby se nejednalo pouze o alibistické hledání způsobů, jak se odpovědnosti vyhnout, snaží se autor uvádět ipraktická doporučení, jak projektanta elektro k odpovědnosti účinně zavázat.

A P C B GDPR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 Česká republika (2016)

... ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

A P C B Měření vybraných dielektrických parametrů na izolačním systému kabelu Západočeská univerzita v Plzni (2016)

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na praktický experiment a popis všech izolačních vrstev, které se nacházejí v izolačním systému kabelu. Popisuje dielektrické parametry, které jsou důležité z hlediska kontroly správné funkčnosti kabelu, a metody jejich měření. V práci je dále obsažena praktická část měření vybraných dielektrických parametrů, kde na dodaném vzorku popisuje měření povrchového a izolačního odporu, ztrátového činitele a permitivity. V závěru práce se nachází porovnání naměřených hodnot.

A P C B CAD Software pro elektro dokumentaci Neurčeno (2016)

A P C B Projektová studie systémů komunikace pro světelnou pohodu v budovách Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (2015)

Cílem této diplomové práce je seznámení se s inteligentními systémy ovládajícími světelnou soustavu budovy a následný návrh projektové studie využívající jednu z popsaných technologií. Teoretická část se zabývá obecným přehledem prvků využívaných inteligentními elektroinstalacemi, popisem topologií zapojení a metodami datového přenosu. Dále jsou zde rozebrány požadavky na osvětlovací soustavu a všeobecné postupy při projektování osvětlovacího systému. Závěr teoretické části tvoří rozbor tří vybraných komunikačních systémů.

A P C B Záložní zdroj (UPS) FEKT VUT Brno (2015)

Tato diplomovápráce se zabývá nepřetržitými napájecími zdroji(UPS)a s nimi spojenou problematikou záložního napájení při neočekávaných výpadcích elektřiny. Začátek práce se věnuje omezením dodávek elektřiny, jejich příčinám anásledkům. Dále pak pokračuje stručnou historií UPS a následně také rozlišením jednotlivých architektur záložních zdrojů. Nechybí ani popis energetickýchzdrojů jakými jsou akumulátory, setrvačníky nebo palivové články. Část práce popisuje ...

A P C B Elfetexfest Ostrava 2015 Neurčeno (2015)

A P C B Rozsudek: Žalovaný stát ve věci poskytování ČSN - Neznámý vydavatel (2014)

I. Vymezení věci [1] Žalovaný výrokem I. v záhlaví specifikovaného rozhodnutí zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) ze dne 13. 9. 2013, č j. 09971/1200/2013 – 003. Výrokem II. uložil Úřadu, aby žalobci přímo poskytl seznam všech technických norem (ČSN, ČSN EN), podle nichž stanoví povinnost postupovat zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), a právní předpisy vydané k jeho provedení. Žalobce podal u Úřadu žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ve které požadoval přímé poskytnutí: 1. seznamu všech technických norem (ČSN, ČSN EN), podle kterých stanoví povinnost postupovat stavební zákona právní předpisy vydané k jeho provedení (dále jen „technické normy ve stavebnictví ...