Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem Neurčeno

A P C B Algebra ve škole Vědecké vydavatelství Praha (1951)

CO JE ALGEBRA? K čemu jsem se s ní mořil? Tyto otázky si jistě položila většina těch, kteří prošli školou druhého stupně. Pokusíme se na tyto otázky stručně odpovědět a objasnit je. Nejdříve si řekněme, že algebra, kterou máme na mysli, je pouze název složky vyučovacího předmětu, zvaného matematika. Matematika pojednává o kvantitativních vztazích reálného světa; dělí se na dvě složky: a) aritmetiku, algebru a analysu, které pojednávají o ...

A P C B Televise Josef Hokr v Praze (1947)

Nelze pochybovati, že, i u nás v Československu se dočkáme brzy televise. Tato přestala již dávno býti laboratorní hračkou a vstoupila do praktického života. Tak, jako se stal rozhlas kulturní nezbytností každého státu, tak také rozjev si dobývá vždy významnějšího postavení. Z toho čerpáme jistotu o brzkém příchodu československé televise. Pro ty, kdož se budou zajímati o fysikální a technické základy televise, jsem napsal tuto knížku, opíraje se ...

A P C B Elektrina v mlynarstve Slovenský elektrotechnický sväz (1945)

Praktická prirucka pre mlynárov, mlýnských technických urednikov a správcov mlynov

A P C B Bratři Drátové: román měděného drátu a elektřiny Orbis, knihtiskárna Praha (1943)

Bratři Drátové (1943), umělecko-naučná próza s podtitulem Román měděného drátu a elektřiny, kterou autor roku 1944 zdramatizoval. Tuto knihu povolili komunističtí cenzoři vydat roku 1955.

A P C B Výuční list gremia v Praze - Neznámý vydavatel (1941)

V důsledku toho prohlašuje se za elektromontéra s přáním., aby svému povolání působil vždy čest a nalezl v nim átéstí a spokojenost, jakož i aby docílil všestranných, úspěchů, dbaje vždy ¿vátých zájmů svého národa a vlasti.Dáno v hlavním mésté Praze

A P C B Světlo a síla - Neznámý vydavatel (1939)

A P C B NORMALISACE Česká matice technická (1930)

A P C B Základní poznatky z elektrotechniky pro zemědělce České knihkupectví A. REINWART, nakladatelství v Praze (1929)

1.- Vodní proud a elektrický proud. 2.- Ohmuv zákon 3.- O elektrické ipráci. 4.- Počítadla elektrického proudit. 5.- O elektrickém světle. 6.- Stejnosměrný a střídavý proud. 7.- Transformátory. 8.- Instalace elektrického vedení. 9.- Elektrické stroje. 10.- Elektromotory. 11.- Elektřina

A P C B Jak sestrojíme radiopřijímače domácí výroby - Neznámý vydavatel (1926)

Veliký rozmach rádiotelefónie v poslední době na celém světě, zvláště pak v Americe, Anglii, Francii a Německu, vyvolal celou armádu radioamatérů. Rozšíření tohoto vynálezu v Americe vyvolalo’ v život celou spoustu nových továren a výroben na radiové přístrojek -r- Dnes po; celé Americe je tisíce a tisíce výroben na radiové přijímače, které dělají od těch nej menších krystal, přijímačů umístěných v tušce do kapsy a pracujících asi na vzdálenost 10 km až do stanic 8 i více lampových, pracujících na vzdálenost několik tisíc km. Rozmach rádiotelefónie v Americe za posledních 5 let je úžasný. V roce 1923 bylo prodáno radiopřijímačů ve Spojených Státech 250 mill. dolarů. V roce 1924 byl cbrat do července 400 mill. dollarů.

A P C B ELEKTŘINA VE SLUŽBÁCH CHEMIE I.L. Kober knihkupectví v Praze (1924)

Pokusy z elektrolysy s přístroji vlastní výroby. Mládeži popisuje a vykládá Josef Žuvníček.