Zkušební svorkovnice ZS 1b

| Kategorie: Leták / Datasheet  |

Zkušební svorkovnice Z S 1b (pro čtyřvodičové vedení) je určenapro elektrická zařízení, kde je požadována vým ěna nebo kontrolam ěřicích přístrojů během provozu (při odpojování nebo připojováníelektrom ěrů v sekundárních obvodech m ěřicích proudových a napěťovýchtransformátorů) a kde je nutno dodržet podm ínku nepřerušenísekundárních obvodů m ěřicích proudových transformátorů.

Autor: ZPA Smart Energy

Strana 3 z 3

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
: +420 499 907 111, fax: +420 499 907 497 E-m ail: a. • Výrobek nesmí být svévolně upraven oproti typovému provedení. ZPA art nergy a. • Každá manipulace výrobkem osobou znalou, mimo měření izolovanými hroty mě­ řícího přístroje, musí být prováděna bez napětí. 22/97 sb. musí být obnoveno plném rozsahu krytí všechna opatření pro zajištění bezpečnosti a provedena revize revizním technikem. Výrobek: neobsahuje radioaktivní, karcinogenní ani jinak zdraví a životní prostředí poškozující materiály. umístění hořlavém podkladu, kryt hořlavého materiálu, nedo­ konalé krytí proti vniknutí cizích těles případně proti vodě nebo jiným kapalinám).UPOZORNĚNÍ VÝROBCE Výrobek schopen bezpečného provozu.: //w . Všechny použité plasty jsou recyklovatelné. • Výrobek nesmí být provozován jiné napětí, proud kmitočet, než byl vyroben nebo odborně upraven. opravě, údržbě apod. Výrobce vydal Prohlášení o shodě dle zák.zpa.cz, http. • Výrobek nesmí být provozován prostorech větším chvěním otřesy, než uvádí technická specifikace. • Výrobek musí být umístěn zajištěn tak, aby byla znesnadněna, případně znemož­ něna manipulace osobám bez elektrotechnické kvalifikace, zejména dětem. ZPŮSOB LIKVIDACE NEFUNKČNÍHO VÝROBKU A OBALOVÉHO MATERIÁLU: Výrobky konci své životnosti nutno předat specializovaným orga­ nizacím, které zabývají separováním použitých materiálů, případně jejich recyklací nepoužitelné výrobky pak ekologicky zlikvidovat v souladu Zákonem odpadech., enského 821, 541 Trutnov, eská republika Tel. • Při provozu třeba dbát to, aby prostoru, kde výrobek instalován, nevzniklo nebezpečí požáru nebo výbuchu při vzniku plynů, výparů hořlavých kapalin výsky­ tu hořlavého prachu. • Výrobek nesmí být provozován podmínkách prostředí, které nezaručují bezpeč­ ný provoz (např. O balo ateriály: • speciální obalové krabice jsou recyklovatelné • upotřebené krabice možné předat organizacím, které využijí jako zdroj druhot­ ných surovin nebo energií. I přes tuto skutečnost však výrobce upozorňuje riziko možného nebezpečí vyplývajícího nesprávné manipulace nebo nesprávného použití výrobku: • Montáž údržbu musí provádět osoba znalá příslušnou elektrotechnickou kvalifi­ kací, která seznámí provozovatele podmínkami bezpečného provozu. • Výrobek nesmí být užíván jiným účelům než vyroben.cz Technická specifikace 52, duben 2008 . Jestliže uživatel nebude respektovat některé shora uvedených upozornění jestliže příčinné souvislosti tímto nedodržením vznik­ ne závada, odpovědnost výrobce vadu nevzniká.s. • Před každým novým uvedením provozu např