Zkušební svorkovnice ZS 1b

| Kategorie: Leták / Datasheet  |

Zkušební svorkovnice Z S 1b (pro čtyřvodičové vedení) je určenapro elektrická zařízení, kde je požadována vým ěna nebo kontrolam ěřicích přístrojů během provozu (při odpojování nebo připojováníelektrom ěrů v sekundárních obvodech m ěřicích proudových a napěťovýchtransformátorů) a kde je nutno dodržet podm ínku nepřerušenísekundárních obvodů m ěřicích proudových transformátorů.

Autor: ZPA Smart Energy

Strana 1 z 3

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Při připojování elektromě­ rů nejprve pomocí šroubů připevní vývody elektroměrů svorkovnici, pak se rozpojí vytočením šroubů sekundární obvody měřicích proudových transformátorů a spojí napěťové obvody.ZKUŠEBNÍ SVORKOVNICE ZS 1b Zkušební svorkovnice (pro čtyřvodičové vedení) určena pro elektrická zařízení, kde požadována výměna nebo kontrola měřicích přístrojů během provozu (při odpojování nebo připojování elektroměrů sekundárních obvodech měřicích proudových napě­ ťových transformátorů) kde nutno dodržet podmínku nepřerušení sekundárních obvodů měřicích proudových transformátorů. Provedení napěťových svorek obdobné. Na schématu jsou sekundární obvody měřicích proudových transformátorů téže polarity vodivě spojeny dotaženými šrouby přes proudové můstky. Před nahodilým dotykem živých částí zkušební svorkovnice chráněna plastovým krytem případně zaplombována. Technická specifikace 52, uben 2008 . Horní poloviny napěťových svorek jsou pak odpojeny (spojky posunuty). Při odpojování postupuje obráceně. POPIS Zkušební svorkovnice uspořádána tak, proudové svorky jsou rozděleny na dvě poloviny vodivě spojují dotažením šroubů Vodivé spojení sousedních proudových svorek téže polarity provedeno můstkem M. Vodivé spojení obou polovin svorek je provedeno spojkami K