Zdravotnická izolovaná síť systém HAKEL ISOLGUARD ZIS

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: HAKEL spol. s r. o.

Strana 6 z 32Poznámky redaktora
Pokud projektant zvolí obdobné řešení, tak operačních sá- lech signalizován stav soustav ZIS, které bezprostředně týkají dané místnosti, naopak sesterně lze jednoduše přehledně vi- dět stav všech ZIS, které spadají pod dané lékařské oddělení. Po- kud investor vyžaduje přiřadit sledování stavu ZIS svého vlast- ního systému, lze tomu využít integrovaný protokol MODBUS TCP. Obvykle jsou panelu zobrazeny informace ze všech ZIS celé budovy. Toto lze chápat tak, stav izolované sítě nestačí znát pouze během probíhajícího lékařského zákroku, ale potřeba sledovat nepře- tržitě. 22), které umí signa- lizovat pouze jednu ZIS. Díky tomu lze přistoupit zobrazení sledovaného systému jakéhokoli zařízení, které podporuje zobrazení webových stránek. panel akustickou vizuální signalizaci poruchy, akustickou lze odstranit, optickou nikoli. Moduly dálkové signalizace MDS-D jsou dodávány dvou va- riantách, krytím IP20 nebo krytím IP66. Tento protokol umožní sledování stavu ZIS pomocí systémů typu BMS (building management system) nebo SCADA (supervisory con- trol and data acquisition). Základním modulem integrovaný webserver. . Firma HAKEL pro takový dohled nabízí výrobek HIG-GW E01 (str. Vždy jsou aplikovány na zeď, nebo panel. tedy možné prostřednictvím jednoho HIG-GW E01 sledovat 576 Zdravotnic- kých sítí. Komunikace hlídači izolačního stavu a dalším příslušenstvím HAKEL probíhá sběrnici RS485. právě podobné místnosti vhodné instalovat centrální signalizaci stavu všech ZIS. jedna ZIS má sice jeden hlídač izolačního stavu, ale několik modulů dálkové signalizace různých místech. Tyto stavy jsou pak prostřednictvím sběrnice RS485 přenášeny na modul dálkové signalizace MDS-D (str. Výsledkem vždy včasná reakce po- ruchy izolačního stavu nebo oddělovacího transformátoru strany lékařského personálu. Často lze setkat přístupem, kdy modul dálkové signaliza- ce zaveden rozvodny NN. Podobná aplikace MDS-D pak šetří čas údržbě, která může překontrolovat aktuálně měřené hodnoty pro celý objekt jednoho místa. hlediska UPS velmi často připojujeme výstupy signalizující provoz baterie, blížící se mez ukončení dodávky (vybití) informaci vnitřní poruše UPS. 12), která nabízí zdroje výkonem nebo W. ZIS soustavu je tedy možné kontrolovat běžného PC, tabletu nebo telefonu. Cílem tedy umět přenést informace stavu ZIS velící pra- coviště, ideálně pomocí již existující infrastruktury. Pokud aplikace vyžaduje, MDS-D ob- sahuje funkci hromadného testu, kdy jeden dotyk lze provést otestování všech hlídačů izolačního stavu jednoho místa. Díky tomu možné sledovat stav ZIS teoreticky jakéhokoli místa. Naopak pokoje sester lékařů dopor- učováno aplikovat moduly dálkové signalizace řady MDS-D (str. toho důvodu se obvykle moduly dálkové signalizace duplikují tzn. Modul splňuje požadavky dálkovou signalizaci dle norem, tj. Brána HIG-GW E01 sobě integrované dva způsoby, jak sta- vy ZIS sledovat. Aby byla informace stavu systému UPS dostatečně (rychle) předána jak technickému, tak lékařskému personálu, vyvinula firma HAKEL jednotku HIG-8IN (str. Výrobek umožňuje jeden okamžik sledovat až panelů MDS-D, kde každý panel MDS-D může sledovat 24 hlídačů izolačního stavu (tj. 24). Aby omezila ri- zika spojená poruchou systému UPS, jsou tato zařízení vybavována kontrolními výstupy, kterých signalizují svoje provozní stavy. HIG-GW E01 umisťuje rozvaděče lištu DIN pro napájení nutné přivést malé napětí DC, minimálním výko- nem Pro napájení doporučujeme využít zdroj HIG-PS 24V/15W (str. HIG-GW E01 navíc umožňuje sledovat historii poruch a alarmů všech připojených ZIS. Zde panel slouží pouze pro technický personál nemocnice. Panely jsou vybaveny druhou komunikační sběrnicí, která umožňuje předá- vat informace úsek elektroúdržby nebo energetiky. 10). V praxi nejčastěji setkáváme řešením, kdy pro určitý počet místností zdravotnických prostorů skupiny (např. operační sály, více viz bod existuje minimálně jedna místnost, kde shromaž- ďuje lékařský personál, kde vždy někdo přítomen, bez ohledu na výkon zdravotnických zákroků. Protože tato pracoviště bývají velmi často dislokovaná samotných lékařských prostor (jiné patro, jiná budova, případně jiné město), využívá se přenos dat síti ethernet. 20), kde bude hlášení sta- vu UPS signalizováno společně stavy Zdravotnických sítí. MDS-D digitální zobrazovací jednotka barevným dotykovým LCD. Jedná I/O modul, do kterého lze zapojit libovolný logický signál. 12). Jednotky záložního napájení jsou zce- la kritickými součástmi zdravotnické infrastruktury mají přímý vliv na to, které části elektroinstalace zůstanou pod napětím případě výpadku dodávky energie distribuční soustavy. Montáž provedení IP20 lze provést vypínačovou krabici průměrem mm).4 Kompletní řešení pro Zdravotnické izolované sítě (ZIS) Stanoviště údržby nebo energetika Moderní přístupy diagnostice kontrole vyžadují, aby dohled nad Zdravotnickými sítěmi (ZIS) byl realizován nejenom lékařským personálem místě zdravotnického zákroku nebo dohledovém pracovišti, ale vyžadováno, aby byl celý systém dostupný vzdále- ně pro vedoucí pracovníky údržby nebo energetiky. Jedná komunikační bránu (GateWay), která zajišťuje přenos informací modulů dálkové signalizace MDS-D (str. Moduly vyžadují napájení malým napětím tomu lze využít řadu HIG-PS (str. Stanoviště zdravotnického personálu (sesterna, pokoj lékařů) Základní norma pro zdravotnictví (ČSN 332000-7-710) nařizuje, aby dohled nad Zdravotnickou sítí (ZIS) byl prováděn lékařským per- sonálem tak, aby stav ZIS mohl být kontrolován nepřetržitě. Velmi často jsou tyto rozvodny vybavovány centrálním systé- mem bateriové zálohy UPS. Velmi často jde pokoje sester nebo lékařů. Jedná zá- kladní technickou místnost, kde pohybuje pouze technický per- sonál údržby nemocnice. Důvodem samotné zjištění, zda možné zákrok daném pracovišti vůbec zahájit dokončit bez omezení. 20), které umožňují jednom modulu zobrazit izolovaných sou- stav. samostatných ZIS). V sytému HAKEL doporučuje aplikovat operačních sálech moduly dálkové signalizace MDS-DELTA (str. 20) na standardní ethernet. Kvůli přehlednosti panel umožňuje uživa- telské pojmenování jednotlivých ZIS reálném čase zobrazuje mě- řené veličiny, jejich hodnoty nastavení. Rozvodna NN Rozvodna slouží rozvodu elektrické energie podružných rozvaděčů napříč budovou nemocničního pavilonu