Základní poznatky z elektrotechniky pro zemědělce

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

1.- Vodní proud a elektrický proud. 2.- Ohmuv zákon 3.- O elektrické ipráci. 4.- Počítadla elektrického proudit. 5.- O elektrickém světle. 6.- Stejnosměrný a střídavý proud. 7.- Transformátory. 8.- Instalace elektrického vedení. 9.- Elektrické stroje. 10.- Elektromotory. 11.- Elektřina

Pro: Neurčeno
Vydal: České knihkupectví A. REINWART, nakladatelství v Praze Autor: Jaroslav Beran

Strana 17 z 59

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
110 V.019 0.2 Wattu, svíček tedy 16X1. Užívané žárovky bývají svítivosti 16, 25, 32, 100 norm, svíček. Svítivost bý­ vá vždy mosazném nástavku žárovky na­ psána vedle dovoleného napjetí (na př.2X300 = 9000 Watthodin čili kWh rok. tak­ že zde můžeme názvu „normální svíčka** uží­ vali nadále, aniž byohom příliš chybovali. lampami součas­ ně možno počítati každá svítí průměrně po 300 Pak jedna l6svíčková lam­ pa spotřebuje celý rok 16X 1.52 kWh.2 .038 kilowatthodin den a za měsíc pak celkem 30-krát tolik, čili 30X0,038 =1,14 kWh.Xo.76 kilowatthodin.2 19.76=11. Spotřebu proudu ;(kilowatt-hodiny) počítáme dle toho,, ko­ lik Wattů proudu spotřebuje jedmrsvíčku •svítivosti, hoří-li žárovka jistý počet hodin, když násobíme počet svíček počtem hodin počtem spotřebovaných Wattů svíčku. Všecky tři íampy pak mají spotřebu: .16 rova, která seřídit! naprosto přeísrtě hoří zždy stejným plamenem stálé svítivosti. Lampa 25-svíčková spotřebuje 25X1.50 Kč? Při svícení všetrii. Mnoho-li proudu spotřebuje 16-svíčková žárovka měsíc, hoří-li denně hodiny? Na 1 svíčku spotřebuje 1., čím větší svítivost žárov­ ky, tím více spotřebuje proudu.2 Wattu, čili 0,019 kilowattu. Hoří-li dvě hodiny, tedy spotřebuje celkem 2 hod. Volty zde nehrají při výpočtu žád- npu úlohu,-nýbrž počítáme vždy skutečností, že spo- t 1. 220 atd;).300 hodin =*5 760 watthodin čili 5. Mnoho-li bude státi svícení domácnosti, kde bylý žárovky svíčkách lampa 25 svíček, rok, platí-li lkWh 4. Rozumí se. Dvě 16-svíčkové lampy tedy 2X5. Pro­ to jest její svítivost spolehlivým měřítkem pla­ men její svítí svítivostí ­ n Liší nepatrně norm, svíčky.2 Wattu X