Sborník přednášek 30. konference elektrotechniků

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Kongresový sál SIDIA Olomouc březen 2005 Aktuální informace z legislativy, dozoru, odpovědi na dotazy Ing. František Grossmann Zkušenosti s předáváním zařízení montážními organizacemi odběratelům. Poznatky z dozoru technických zařízení vzhledem k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Ing. Bc. Radomír Kočíb Tvorba a využití elektrotechnických norem. Rozvaděče nn. Přehled nových a připravovaných ČSN Ing. Vincent Csirik - ČNI Praha Nové evropské normy v oblasti ochrany před bleskem IEC / EN 62305 Připravované mezinárodní a evropské normy ...

Autor: SOLID Team autorizované vzdělávací centrum

Strana 9 z 95

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Pro zavádění opatření k zlepšování BOZP rozhodující význam Rámcová Směrnice Rady 89/391/EHS. 1. Aby uvedená opatření omezení rizika byla účinná, organizace zavede systém monitorování a kontroly odpovídající jejím potřebám. Součástí soustavného plánovacího procesu jsou specifické aplikace identifikace nebezpečí postupů hodnocení omezení rizika. Úkoly prevenci rizik povinna organizace provádět prostřednictvím odborně způsobilého zaměstnance nebo prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, které zaměstnavatel povinen poskytnout potřebnou součinnost, prostředky informace. Řízení rizika definováno jako přijetí odpovídajících opatření jeho odstranění nebo snížení velikosti akceptovatelnou úroveň, včetně vazby na účinnost opatření informování zaměstnanců riziku. Vláda prozatím nestanovila bližší předpoklady odborné způsobilosti. Proces skládající identifikace nebezpečí, hodnocení rizika omezení rizik se neustále opakuje, zejména při změnách pracovišti, např. Nejobvyklejší přístup, často přejímaný právních předpisů pro omezení rizik BOZP, využívá metodu preferenčního pořadí opatření omezení rizika (obvykle označovaného jako hierarchie opatření omezení rizika) přednostního opatření (eliminace) nejméně žádoucímu: eliminace nahrazení technická opatření → administrativní opatření osobní ochranné pracovní prostředky.9 zvláštního právního předpisu.1 Plány identifikace nebezpečí hodnocení omezení rizik Při sestavování plánů realizace politiky BOZP musí organizace věnovat pozornost identifikaci nebezpečí hodnocení omezení rizik. Aktivní vlastnost objektu způsobit poškození nebo újmu na zdraví, majetku nebo životním prostředí nazývá ohrožením. Pokud určité nebezpečí neodstraní, nelze riziko, které tímto nebezpečím spojeno, nikdy eliminovat. Nelze-li rizika odstranit, povinen vyhodnotit a přijmout opatření omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Při identifikaci rizik elektrických zařízení rovněž vychází výsledků revizí prováděných revizními techniky zařízení. při použití nových materiálů nebo nového zařízení, při vyhodnocování účinnosti metod omezení rizika, při získání nových poznatků nebezpečích nebo při změnách právních předpisů. 1.2 Rizika el. Pro určení priorit stanovení cílů oblasti eliminace nebezpečí a snížení rizik musí být použity metody hodnocení rizika. U elektrických zařízení (EZ) třeba vzít úvahu při vyhodnocení rizik minimálně tato ohrožení : • Ohrožení dotykem živých „neživých“ částí . třeba stanovit udržovat postupy identifikace nebezpečí hodnocení rizik spojených činnostmi, výrobky službami, které organizace řídí nebo ovlivňuje. zařízení Nebezpečí podstatná, ale skrytá vlastnost nebo schopnost něčeho, může zapříčinit vznik škody