Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 62 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Pro měření impedance vypínací smyčky může být použito libovolného přístroje určeného měření vypí­ nací smyčky, jsou-li při měření dodržovány následující zá­ sady: - před hlavní» měřením musí být provedeno ověřovací měření nejvyšším proudem mA, aby zjistilo, zda vypínací smyčka není přerušena. rozsáhlej­ ších zeamičů doporučuje prodloužit přívod měřenému zemníči tak, aby obě sondy /napělová proudová/ byly vzdáleny uzemnění aspoň průměry uzemnovaci sousta­ vy. pomocnými napětovými proudovými sonda®! vlastním zdrojem měřicí energie. Mě« ření uzemnění pak tkví zjištováaí přechodového odpo­ ru maži kovovou zemni elektrodou Zemí.4 Zkoušení při revizích §¿»2!*ssátsí ssbrssx„shiztéeís Správná funkce ochrany nulováním ověřuje změřením impedance vypínací smyčky /obr, 68/» která musí vyhovovat ČSN 1010. Je-li ověřovací měření vyhovující, pokračuje hlavním měření. Při tomto proudu možno zjistit obvodu vadné spoje, na]omené vodiče, které při malých hodnotách měřícího proudu nezjistí. . Měření vhodné opakovat několikrát sondy při tom přemístit různých směrech, 22. Haštěstí pro měření při revizích sítích lze skoro vždy vystačit běžnou metodou měření přístroji Terromet, Meggor atd. naměřená hodnota nevyhovující, ne smí hlavní měření provádět; - hlavní měření provádí proudem nejméně A. případě, vypínací smyčka přerušena, resp.59 rozprostře® mož&á velké® prostoru pod terénem. Čím přesnější mé toto měření být, tím vyžaduje složitější metodu a přesnější měřidla* Zjištování zemního odporu obtíž­ né při přesnějších měřeních malých hodnot zsačaě rozprostřených zemničích /například městské vodovodní sítě/