Práce ve výškách v průmyslu a ochrana proti pádu

| Kategorie: Leták / Datasheet Firemní tiskovina  |

Vydal: Státní úřad inspekce práce SUIP Autor: Petr Kurtin

Strana 1 z 2

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
horních stranách strojů se běžně nachází nejrůznější zařízení, která nutno čas času kontrolovat nebo opravovat. praxi však nejsou riziku pádu vystaveni jen stavební dělníci na lešení pokrývači. Tyto firmy poskytují odborné poradenství, školení dokáží řešit celá pracoviště a situace nich.Práce výškách průmyslu ochrana proti pádu Práce výškách patří klasické struktuře Státního úřadu inspekce práce do segmentu stavebnictví. S ohledem nebezpečí, kterým jsou zaměstnanci pracující výšce vystaveni, by měl být stávajících legislativních podmínek kladen zvýšený důraz školení, to nejen „odborně způsobilého zaměstnance“, ale všech zaměstnanců pracujících ve výšce. Vedle nich . tedy udělat zaměstnavatel, aby něm dalo říci, zodpovědný? Základem jsou interní směrnice, technologické postupy propracovaný systém školení, přidělování kontrol OOPP proti pádu. podobností čistě náhodnou „odborně způsobilou osobou pro prevenci rizik“ podle zákona 309/2006 Sb. V průmyslových závodech mnoho pracovišť výšce nad 1,5 První skupinou jsou trvalá pracoviště výrobní linky velké stroje prostorem pro obsluhu výšce. většině případů nelze budovat schodiště plošiny se zábradlím, nutno používat prostředky osobní ochrany OOPP proti pádu. Úskalím praxi pak riziko, při svědomitém použití kompletního pracovního postroje dojde při zachycení pádu roztržení vnitřních orgánů zaměstnance kvůli absenci tlumiče pádu, případně postroj zachycenému zaměstnanci nevratně přiškrtí životně důležité funkce, protože nebyl vyproštěn včas. Druhou skupinu tvoří dočasná pracoviště servisní údržbářské zásahy, montáž a demontáž technologií, energetických zařízení, infrastruktury vybavení hal včetně střešních světlíků, regálů atd. Prvním úskalím terminologie pojem „odborně způsobilý zaměstnanec“ nařízení vlády 362/2005 Sb. Navrhnou polohovací systémy, které zaměstnance nejen ochrání, ale usnadní jim samotnou práci (systém drží pracovníci mají volné ruce). Nezodpovědný provozovatel pověří techniky, vlastní nebo externí, aby „nějak“ udělali. Ovšem jakým způsobem? Míra rizika při práci výškách mohla být důvodem jejímu zařazení kategorie zvláštní odborné způsobilosti legislativně předepsanými náležitostmi, jak tomu u vyhrazených technických zařízení právě odborné způsobilosti pro prevenci rizik. Stejně nezodpovědný technik rozloží žebřík, stroj výrobní linku „nějak“ vyleze nebezpečí úrazu zcela reálné. Rozsah článku umožňuje pouze naznačit základní aspekty této problematiky průmyslu. Při jejich zpracování lze narazit na celou řadu úskalí. Odborná způsobilost zaměstnance pro práce výškách dosud není ukotvena žádných právních předpisech normách, takže jeho kvalifikaci vztahuje univerzální formulka zákoníku práce: zaměstnavatel povinen určit obsah četnost školení. Zde přirozeným řešením kolektivní ochrana pomocí zábradlí, poklopů atd. Jako příklad představme výrobní halu výškou stropu rozmístěné stroje, jejichž výška výrazně převyšuje zákonného 1,5 metru. Ideální obrátit specializovanou firmu zabývající ochranou proti pádu