Práce ve výškách v průmyslu a ochrana proti pádu

| Kategorie: Leták / Datasheet Firemní tiskovina  |

Vydal: Státní úřad inspekce práce SUIP Autor: Petr Kurtin

Strana 1 z 2

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Nezodpovědný provozovatel pověří techniky, vlastní nebo externí, aby „nějak“ udělali. podobností čistě náhodnou „odborně způsobilou osobou pro prevenci rizik“ podle zákona 309/2006 Sb. Navrhnou polohovací systémy, které zaměstnance nejen ochrání, ale usnadní jim samotnou práci (systém drží pracovníci mají volné ruce). Stejně nezodpovědný technik rozloží žebřík, stroj výrobní linku „nějak“ vyleze nebezpečí úrazu zcela reálné. Ovšem jakým způsobem? Míra rizika při práci výškách mohla být důvodem jejímu zařazení kategorie zvláštní odborné způsobilosti legislativně předepsanými náležitostmi, jak tomu u vyhrazených technických zařízení právě odborné způsobilosti pro prevenci rizik. Vedle nich . praxi však nejsou riziku pádu vystaveni jen stavební dělníci na lešení pokrývači. Tyto firmy poskytují odborné poradenství, školení dokáží řešit celá pracoviště a situace nich. Ideální obrátit specializovanou firmu zabývající ochranou proti pádu. většině případů nelze budovat schodiště plošiny se zábradlím, nutno používat prostředky osobní ochrany OOPP proti pádu. tedy udělat zaměstnavatel, aby něm dalo říci, zodpovědný? Základem jsou interní směrnice, technologické postupy propracovaný systém školení, přidělování kontrol OOPP proti pádu. V průmyslových závodech mnoho pracovišť výšce nad 1,5 První skupinou jsou trvalá pracoviště výrobní linky velké stroje prostorem pro obsluhu výšce. Při jejich zpracování lze narazit na celou řadu úskalí. Rozsah článku umožňuje pouze naznačit základní aspekty této problematiky průmyslu. S ohledem nebezpečí, kterým jsou zaměstnanci pracující výšce vystaveni, by měl být stávajících legislativních podmínek kladen zvýšený důraz školení, to nejen „odborně způsobilého zaměstnance“, ale všech zaměstnanců pracujících ve výšce. Prvním úskalím terminologie pojem „odborně způsobilý zaměstnanec“ nařízení vlády 362/2005 Sb. Druhou skupinu tvoří dočasná pracoviště servisní údržbářské zásahy, montáž a demontáž technologií, energetických zařízení, infrastruktury vybavení hal včetně střešních světlíků, regálů atd.Práce výškách průmyslu ochrana proti pádu Práce výškách patří klasické struktuře Státního úřadu inspekce práce do segmentu stavebnictví. Zde přirozeným řešením kolektivní ochrana pomocí zábradlí, poklopů atd. horních stranách strojů se běžně nachází nejrůznější zařízení, která nutno čas času kontrolovat nebo opravovat. Odborná způsobilost zaměstnance pro práce výškách dosud není ukotvena žádných právních předpisech normách, takže jeho kvalifikaci vztahuje univerzální formulka zákoníku práce: zaměstnavatel povinen určit obsah četnost školení. Jako příklad představme výrobní halu výškou stropu rozmístěné stroje, jejichž výška výrazně převyšuje zákonného 1,5 metru. Úskalím praxi pak riziko, při svědomitém použití kompletního pracovního postroje dojde při zachycení pádu roztržení vnitřních orgánů zaměstnance kvůli absenci tlumiče pádu, případně postroj zachycenému zaměstnanci nevratně přiškrtí životně důležité funkce, protože nebyl vyproštěn včas