Panelové měřicí přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Společné technické parametry řady MP. Ampérmetry. Voltmetry. Teploměry termoelektrické. Otáčkoměry. Přístroje řady FP. Ampérmetry. Voltmetry. Příslušenství. Rozměrové náčrtky ...

Vydal: METRA BLANSKO a.s. Autor: Metra Blansko

Strana 4 z 28

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Ampérmetry dodávají provedení normálním nebo dvojnásobně přetížitelném. Pouzdro panelových přístrojů vyrobeno samozhášivého plastického materiálu podle normy třída hoř- lavosti V0.2 Úvod Panelové měřicí přístroje splňují požadavky norem ČSN 61010 1/A2 (Bezpečnostní požadavky), ČSN IEC (definice, technické požadavky, zkušební metody) ČSN 61326 (Elektromagnetická kompatibilita). Uložení magnetického obvodu je hrotové, 120 pro rozsahy ss a uložení vláknové. Běžně jsou přístroje cejchovány svislé poloze čísel- níku. . přání zákazníka mohou být přístroje cejcho- vány poloze vodorovné nebo šikmé. Přístroje řady 40, 80, 120 mají přívodní svorky pájecími očky. Doporučuje volba řady 15°,30°, 45°, 60°, 75°odklonu vodorovné polohy. Nulová poloha ukazovatele vlevo nebo uprostřed, stavítko nulové polohy umístěno na průčelí přístroje. Podle použitého druhu měřicího ústrojí dělíme: 1. Řada 40, 80, 120 řada 210, 220, 230 mě- řicím ústrojím magnetoelektrickým určena pro: - měření stejnosměrného napětí nebo proudu - měření teploty spojení termoelektrickým nebo odporovým článkem - měření neelektrických veličin spojení odporo- vým vysílačem - měření střídavého napětí nebo proudu; spojení s polovodičovým usměrňovačem přístroj měří střední hodnotu, cejchován hodnotě efektivní při sinuso- vém průběhu kmitočtu Hz; zvláštní objednávku lze dodat voltmetry cejchované při kmitočtu rozsahu 40 1000 Hz, ampérmetry při kmitočtu roz- sahu 100 (jiný kmitočet nutné dohodnout s výrobcem) - měření vysokofrekvenčních nesinusových proudů ve spojení tepelným usměrňovačem - měření otáček spojení tachogenerátorem 2. 0,75 mm2 (doba pájení max. typu 210, 220, 230 průměr tubusu mm, 220 230 - mm. Řada MP 210, 220, 230 velkým tubusem šroubové vývody, malým tubusem ploché kolíky. Přístroje typu 210, 220,230 dodávají prove- dení panel nebo pod panel. Magnetoelektrické měřicí ústrojí, upevněné válco- vém tubusu, magnetický obvod vnitřním perma- nentním magnetem. Číselník bílý, tisk stupnic ukazovatel nožem jsou černé barvy. nebo připojení pomocí násuvných dutinek 2,8 typ 7100-01. K přístrojům (FP) 80, 120, lze objednat přídavné osvětlovací zařízení. Přívody elektrickému připojení přístroje jsou umís- těny zadní straně pouzdra. Úvod, přístroje řady MP MP 80, 120 80, 120 MP 210 220 230 Popis Přístroje typu 40, 80, 120 mají čtvercový tvar prů- čelí, přístroje 210, 220, 230 obdélníkový. Kladná svorka je označena znakem Ploché kolíky umožňují pájení Cu vodičů průřezu max. Řada 80, 120 měřicím ústrojím elektromagne- tickým určena pro: - měření střídavého napětí nebo proudu, výchylka je úměrná efektivní hodnotě při nesinusovém průběhu měřené veličiny. Způsob montáže přístrojů panely znázorňují rozmě- rové náčrtky. Požadovaný úhel odklonu udává vodorovné polohy nutno jej uvést objednávce