OEZ - Příručka elektrikáře

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

... dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější otázky a informace ohledně jištění, ochrany, spínání, atd. v bytových instalacích. Na jejich stránkách se dozvíte například o:správném přiřazení přístrojů k různým typům vedení správné volbě jističů podle jejich vypínacích schopnostío volbě vypínacích charakteristik podle typu zátěžeo max. velikosti impedanční smyčky v obvodě s chráničem nebo jističemV nedávné době byl vydán ke stávajícím normám ochrany před úrazem elektrickým proudem mezinárodně platný zastřešující dokument IEC 61140, který už přijala i Česka republika, a to v podobě ČSN EN 61140. ...

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 5 z 66

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Jehoprůběh(zánik)jedáncharakteremrozběhu,tj. Tato ochrana obecně spočívá tom, jistící prvek musí odpojit chráněné zařízení přívodu elektrického proudu dříve, než mohlo dojít jeho poškození vlivem nadměrného oteplení nebo mechanického namáhání.Přijehozapínání,vdůsledkuremanentníhomagnetismu,můženadproud u transformátorů výkonů cca pod 50VA dosahovat 25-ti násobku In .1 OBECNĚ 3 JIŠTĚNÍ 4 . distribučních transformátorů výkonu řádově stovek kVA dosahuje zapínací proud cca 12-ti násobku In . zvyšujícím výkonem transformátoru maximální zapínací proud klesá. asynchronního. proud který jimi prochází zatěžuje napájecí elektrický rozvod okamžiku jejich připojení, několikanásobně větší než jejich jmenovitý proud.Tak jednoduché ale není mnoha důvodů.předněvlastnostmipoháněného zařízení.Jezřejmé,žebynebyloekonomickédimenzovattakovýtransformátor svýmjmenovitým výkonem krátkodobé špičkové zatížení. Poruchový stav většině případů projeví zvýšeným proudem procházejícím zařízením, tj. Navíc průběh tohoto proměnlivého zatížení určitých mezíchcyklickyopakuje. energie, konstruováno normálních provozních podmínek využíváno v rámci svých jmenovitých parametrů. Uveďme alespoň některé hlavních: 1) Zapínací proud Velká část elektrických zařízení vyznačuje tím, jejich zapínací proud, tj. Je to způsobeno principem jejich funkce, fyzikální podstatou. Tento druh nadproudu velice rychle zmizí proud zařízení ustálí hodnotě odpovídající normálnímu provoznímu zatížení. Jeho záběrový proud může dosahovat, podle konstrukčního řešení, 10-ti násobku svého jmenovitého proudu. Obvykle však nepřesahuje 7-mi násobek In . 2) Dovolené přetěžování Zdalekanevšechnaelektrickázařízeníjsouběhemsvéhonormálního provozuzatěžovánakonstantnímvýkonema tedyproudem.Proměnlivézatíženísezcelaběžněvyskytujenapř. nich je zapínací nadproud způsoben počáteční nízkou teplotou vlákna tím nízkým ohmickým odporem dosahuje přibližně 8-mi násobku In . Vzhledem danému charakteru zatěžování byl předimenzován, 3. Takovým zařízením např. Přesné rozhraní neexistuje.Dalšímelektrickým zařízenímjekaždýběžnýtransformátor. tedy zřejmé,aby tomu tak nebylo, elektrická zařízení musíme účinně chránit proti možným nadproudům. Zdaleka neposlední řadě mají tuto vlastnost také obyčejné žárovky. Výšeuvedenépřiblíženímůženaprvnípohledvzbuzovatznačnějednoduchéřešení–odpojitjištěnézařízenívždy hned, pokud jím procházející proud přesáhne jeho jmenovitou hodnotu.Pokud velikost nadproudu při poruše pohybuje nemnoho nad jmenovitým proudem, označujeme tuto poruchu jako přetížení.Každé elektrické zařízení, již slouží výrobě, přenosu, spotřebě (tj.udistribučníchtransformátorů,atoipřessnahu různými opatřeními odběry, tím zatížení, vyrovnat. Účinky všech těchto nevítaných nadproudů projevují, jak známo, zvýšeným oteplením případně mechanickým namáháním důsledku dynamických sil velkých nadproudů zkratů) určitých částí nebo celého elektrického zařízení. proudem vyšším než jeho jmenovitá hodnota, neboli nadproudem. konverzi jiný druh energie) nebo jen měření regulaci parametrů el. každý elektromotor, včetně nejrozšířenějšího druhu, tj. Pokud nadproud dosahuje velkých hodnot, označujeme jako zkrat. Tyto účinky mohou vést jeho úplné destrukci. Ochrana elektrických zařízení proti nadproudům obecně známa pod pojmem jištění. nejrůznějších příčin může ale dojít poruše elektrického zařízení. Proto jsme si tento pojem vypůjčili pro název této části příručky