OEZ - Příručka elektrikáře

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

... dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější otázky a informace ohledně jištění, ochrany, spínání, atd. v bytových instalacích. Na jejich stránkách se dozvíte například o:správném přiřazení přístrojů k různým typům vedení správné volbě jističů podle jejich vypínacích schopnostío volbě vypínacích charakteristik podle typu zátěžeo max. velikosti impedanční smyčky v obvodě s chráničem nebo jističemV nedávné době byl vydán ke stávajícím normám ochrany před úrazem elektrickým proudem mezinárodně platný zastřešující dokument IEC 61140, který už přijala i Česka republika, a to v podobě ČSN EN 61140. ...

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 5 z 66

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Jeho záběrový proud může dosahovat, podle konstrukčního řešení, 10-ti násobku svého jmenovitého proudu. proudem vyšším než jeho jmenovitá hodnota, neboli nadproudem. Proto jsme si tento pojem vypůjčili pro název této části příručky. energie, konstruováno normálních provozních podmínek využíváno v rámci svých jmenovitých parametrů.Jezřejmé,žebynebyloekonomickédimenzovattakovýtransformátor svýmjmenovitým výkonem krátkodobé špičkové zatížení. 2) Dovolené přetěžování Zdalekanevšechnaelektrickázařízeníjsouběhemsvéhonormálního provozuzatěžovánakonstantnímvýkonema tedyproudem.Proměnlivézatíženísezcelaběžněvyskytujenapř. Účinky všech těchto nevítaných nadproudů projevují, jak známo, zvýšeným oteplením případně mechanickým namáháním důsledku dynamických sil velkých nadproudů zkratů) určitých částí nebo celého elektrického zařízení. každý elektromotor, včetně nejrozšířenějšího druhu, tj.udistribučníchtransformátorů,atoipřessnahu různými opatřeními odběry, tím zatížení, vyrovnat. Pokud nadproud dosahuje velkých hodnot, označujeme jako zkrat. Ochrana elektrických zařízení proti nadproudům obecně známa pod pojmem jištění. Vzhledem danému charakteru zatěžování byl předimenzován, 3. nich je zapínací nadproud způsoben počáteční nízkou teplotou vlákna tím nízkým ohmickým odporem dosahuje přibližně 8-mi násobku In . tedy zřejmé,aby tomu tak nebylo, elektrická zařízení musíme účinně chránit proti možným nadproudům.Každé elektrické zařízení, již slouží výrobě, přenosu, spotřebě (tj. Je to způsobeno principem jejich funkce, fyzikální podstatou. Zdaleka neposlední řadě mají tuto vlastnost také obyčejné žárovky.Přijehozapínání,vdůsledkuremanentníhomagnetismu,můženadproud u transformátorů výkonů cca pod 50VA dosahovat 25-ti násobku In . Tato ochrana obecně spočívá tom, jistící prvek musí odpojit chráněné zařízení přívodu elektrického proudu dříve, než mohlo dojít jeho poškození vlivem nadměrného oteplení nebo mechanického namáhání. Tyto účinky mohou vést jeho úplné destrukci. nejrůznějších příčin může ale dojít poruše elektrického zařízení. zvyšujícím výkonem transformátoru maximální zapínací proud klesá. Obvykle však nepřesahuje 7-mi násobek In . Přesné rozhraní neexistuje. asynchronního.Pokud velikost nadproudu při poruše pohybuje nemnoho nad jmenovitým proudem, označujeme tuto poruchu jako přetížení. Navíc průběh tohoto proměnlivého zatížení určitých mezíchcyklickyopakuje. Tento druh nadproudu velice rychle zmizí proud zařízení ustálí hodnotě odpovídající normálnímu provoznímu zatížení. konverzi jiný druh energie) nebo jen měření regulaci parametrů el. Jehoprůběh(zánik)jedáncharakteremrozběhu,tj.předněvlastnostmipoháněného zařízení. Takovým zařízením např. distribučních transformátorů výkonu řádově stovek kVA dosahuje zapínací proud cca 12-ti násobku In . Uveďme alespoň některé hlavních: 1) Zapínací proud Velká část elektrických zařízení vyznačuje tím, jejich zapínací proud, tj.1 OBECNĚ 3 JIŠTĚNÍ 4 . Výšeuvedenépřiblíženímůženaprvnípohledvzbuzovatznačnějednoduchéřešení–odpojitjištěnézařízenívždy hned, pokud jím procházející proud přesáhne jeho jmenovitou hodnotu. Poruchový stav většině případů projeví zvýšeným proudem procházejícím zařízením, tj.Dalšímelektrickým zařízenímjekaždýběžnýtransformátor. proud který jimi prochází zatěžuje napájecí elektrický rozvod okamžiku jejich připojení, několikanásobně větší než jejich jmenovitý proud.Tak jednoduché ale není mnoha důvodů