OEZ - Příručka elektrikáře

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

... dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější otázky a informace ohledně jištění, ochrany, spínání, atd. v bytových instalacích. Na jejich stránkách se dozvíte například o:správném přiřazení přístrojů k různým typům vedení správné volbě jističů podle jejich vypínacích schopnostío volbě vypínacích charakteristik podle typu zátěžeo max. velikosti impedanční smyčky v obvodě s chráničem nebo jističemV nedávné době byl vydán ke stávajícím normám ochrany před úrazem elektrickým proudem mezinárodně platný zastřešující dokument IEC 61140, který už přijala i Česka republika, a to v podobě ČSN EN 61140. ...

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 27 z 66

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Uvedený způsob doplňkové ochrany ČSN 61140 obdobou doplňkové ochrany podle ČSN 2000-4-41 využit především ustanovení části norem ČSN 2000 viz následujícíkapitoly.Hodnotyuvedenévtabulce16platíobecněprovšechnyproudové chrániče . Jedná zemědělské stavby, staveniště, nemocnice, koupelny, venkovní zásuvky apod.OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM Výpočet max. 4. velikosti impedanční smyčky podle ČSN 2000-4-41 pro obvod proudovým chráničem pro síť TNjedánvztahemZs ≤Uo /I∆n –viz kapitola4.2 Místa s„povinným“ použitím proudových chráničů Na některé objekty (nebo místnosti těchto objektech) jsou kladeny požadavky vybavení elektrické sítě proudovými chrániči.3.2.Podlenormyjeuznávánopoužitíproudovýchchráničů sI∆n ≤30mA jako doplňková ochrana před úrazem elektrickým proudem tam, kde jiné ochranné prostředky nejsou účinné nebo případech nepečlivé obsluhy uživatele. Důvod požadavků ten, pravděpodobnost úrazu elektrickým proudem těchto budovách vlivem vlhkosti, agresivity prostředí, neodborných zásahů ap. 4.Ajakužbylořečeno,dáleseuvažuje,ževČSN332000-4-41prozásuvkovéobvodypoužívané laiky budou předepsány proudové chrániče I∆n ≤30mA 4.2. velmi vysoká.3.1 Elektrické venkovní zásuvky zásuvky napájející venkovní zařízení Upravuje: ČSN 2000-4-47/ Část Bezpečnost/ Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti Proudový chránič I∆n ≤30mA musí použít u všech venkovních zásuvek 20A včetně a u všech zásuvek 20A včetně, kterých lze předpokládat, budou použity pro napájení ručního přenosného nářadí používaného venku 26 .3. Většinou jsou předepisovány proudové chrániče I∆n ≤ 30mA jako doplňková ochrana.2.VELIKOST IMPEDANČNÍ SMYČKY ZS V OBVODĚ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM SÍŤTN, UO =230V I∆n [A] Zs [ ] 0,01 000 0,03 667 0,3 767 0,5 460 4.1 Obecně Případ, kdy vhodné doplnit vlivem zvýšeného rizika úrazu elektrickým proudem (např. dotyk osoby s potenciálem země prostorách nízkou impedancí) základní ochranu nebo ochranu při poruše dalšími ochrannýmiprostředky,jevpraxistálečastější.3 ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY DOPLŇKOVÁ OCHRANA 4.3 Max. velikost impedanční smyčky obvodě proudovým chráničem vTN síti TAB. 16: MAX. Následuje přehled nejdůležitějších míst souvisejících především instalacemi bytovými, kde nasazení proudových chráničů„vyžaduje“