OEZ - Příručka elektrikáře

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

... dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější otázky a informace ohledně jištění, ochrany, spínání, atd. v bytových instalacích. Na jejich stránkách se dozvíte například o:správném přiřazení přístrojů k různým typům vedení správné volbě jističů podle jejich vypínacích schopnostío volbě vypínacích charakteristik podle typu zátěžeo max. velikosti impedanční smyčky v obvodě s chráničem nebo jističemV nedávné době byl vydán ke stávajícím normám ochrany před úrazem elektrickým proudem mezinárodně platný zastřešující dokument IEC 61140, který už přijala i Česka republika, a to v podobě ČSN EN 61140. ...

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 15 z 66

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
TAB. DIMENZOVÁNÍ JIŠTĚNÍVEDENÍV DOMOVNÍCH PODOBNÝCH INSTALACÍCH Obvody JističepodleČSNEN608981) Vedení Umístění Jmenovitý proud [A] Hodnoty uvedené tabulce platí těchto předpokladů: teplota okolí 30 °C; způsob uložení vedení tj. průřez [mm2 ] Maximální délky hlediska dovolených úbytků napětí ∆udov pro napájení [m] Cu osvětlení vaření, topení ostatní (zásuvky) ostatní domovní vedeni ∆udov =2% ∆udov =3% ∆udov =5% ∆udov =2% Koncové obvody Bytovýrozváděč 1,5 (2,5) 112 10 1,5 (2,5) 80 16 2,5 (4) 82 20 (6) 104 Vedení od přípojkové skříně k bytovému rozváděči, hlavnídomovní vedení Elektroměrový rozváděč, přípojková skříň, hlavní domovní rozváděč 25 (10) 50 32 66 40 52 50 68 63 84 80 92 100 106 1) např. lištách, trubkách, dutinách apd.; počet těsně přiléhajících vedení (seskupených obvodů): vodiče izolací PVC 2; vodiče izolací zesítěného polyetylénu 3 Min. 3 JIŠTĚNÍ 14 .Aplikaci uvedené normy vedení domovních podobných instalacích zachycuje tabulka které lze napříkladvyčíst, prosvětelný1fázovýobvodjištěnýjističem10AsplňujícípodmínkyČSNEN60898jestanoven minimální průřez 1,5mm2 pro vedení PVC izolací, které uloženo trubkách jeho délka nesmí přesáhnout 16m, aby byl dodržen dovolený úbytek napětí ∆udov =2%. jističe LSN, LSE, LST 2) Průřezy hliníkových vodičů menších než mm2 , které jsou uvedeny závorkách, nových zařízení nemají podle evropské normy používat