Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 45 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
21). = P '' 1 p cos cp Příklad: Wattmetr měření činného výko­ nu ukazoval výkon 76,5 fázoměru byl přečten cos 0,85. vyplývá, směru složky jalo­ vého indukčního proudu výkon, který spotřebuje magnetizaci. Proto jejich vzájemný vztah vyjádřit kosi­ nem úhlu fázového posuvu cp, to: cos (p výkon činný výkon zdánlivý Z této rovnice bude: P cos nebo P K P. P 000 COS Cp 3 .Velikost cos zjistí buď přímo fázoměrem, anebo měřením. Tento výkon však nekoná činnou práci, proto nazývá výkon jalový. činný, zdánlivý a jalový výkon střídavého proudu při indukčním zatížení Příklad: Wattmetr ukazoval trojfázový výkon kW, fázové napětí bylo 210 proud 36,5 A. podle Pythagorovy věty z činného zdánlivého výkonu Pl pa, toho J/P82— 2 Jednotkou jalového výkonu reaktanční voltampér VAr nebo jednotka tisíckrát větší, reaktanční kilovoltampér, kVAr. Velikost jalového výkonu lze zjistit buď přímo, měřením wattmetrem na měření jalového výkonu, nebo vypočítat např. 21. Velikost zdánlivého vý­ konu bude: _ 76,5 cos 0,85 = kVA Obr. Mezi oběma bude fázový posuv stejné velikosti jako mezi měřeným proudem jeho činnou složkou Jw. Příklad: Wattmetr ukazoval trojfázový výkon kW, fázové napětí bylo 210 proud Zdánlivý výkon bude Ps kVA 47 .36,5 = 0,87 Indukční jalový výkon Z vektorového vyznačení obr. Činný výkon zjištěný wattmetrem měření činného výkonu, zdán­ livý výkon P$, vypočítaný součinu naměřeného proudu napětí, můžeme vyznačit vektorově (obr. Činný výkon bude směru napětí zdánlivý výkon bude směru proudu vodiči.210