Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 39 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Mezi napětím proudem A) vznikne fázový posuv. Nemáme tedy ve střídavém rozvodu tři proudy, měřený, činný jalový, nýbrž jen jeden proud, který měříme, jeho vektorové složky, činnou jalovou. Tím, magnetizační (budicí) proud kolmý směr napětí, nemůže konat činnou práci. Uvedené odvození činných jalových složek proudu nevztahuje jen na elektromotory střídavý proud. 41 . 17. když se v technické literatuře píše proudu činném jalovém, jsou tím míněny vektorové složky. Proto nemůže být nabíjecí proud směru napětí. Při nabíjení jde proud zdroje kondenzátoru při vybíjení vrací zpět do zdroje. S velikostí činné složky počítá např. Říká proud jalový. druhé čtvrté čtvrtině kmitu), vybíjet. ektorový diagram činného a kapacitního proudu Při nabíjení kondenzátoru dodávaná energie mění energii elektrosta­ tickou při vybíjení vrací kondenzátor nahromaděnou energii zdroji.hou složku dostaneme tak, bodu vedeme rovnoběžku směrem na­ pětí bodu Velikost 0—3 druhou složkou magnetizační proud velikost tohoto proudu, odměřená vektorového obrazce, 3,2 A. Během jednoho kmitu (periody) kondenzátor nabije vybije dvakrát. Obr. Platí pro všechny spotřebiče, které mají indukčnost. Střídavý proud činným kapacitním zatížením Připojí-li kondenzátor střídavého obvodu, bude době, kdy na jeho svorkách vzrůstá napětí první třetí čtvrtině kmitu), nabíjet a době, kdy napětí klesá (tj. 16. ektorový diagram kapacitního proudu Obr. Pokud neuvažují ztráty kondenzátoru, které mají charakter činné spotřeby, nebude nabíjením vybíjením kondenzátoru konat skutečná (činná) práce. při výpočtu výkonu spotřebiče a složkou jalovou pro výpočet magnetického pole