Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 37 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Proud nazývá také proudem vyrovnávacím změřit ainpér- metrem zapojeným středního vodiče. Při souměrném zatížení bude proud každé fázi spotřebiče l,73krát menší než proud fázovém vodiči sítě, I 7I{— l,73/r nebo -y-^j 39 . To znamená, všechny střídavé rozvody nízkého napětí mají trojfázovou proudovou soustavu, lišící výškou napětí způsobem zapojení jednotli­ vých fází, hvězdy nebo trojúhelníku. třeba, aby zatížení (impedance) všech fází bylo pokud možno rovnoměrné. Proud fázovém vodiči sítě prochází také fázovou cívkou spotřebiče. jednotlivých místech bude jeho hodnota různá bude kolísat podle situace odběrů. Jsou nežádoucí jevy; při nižším napětí bude ovlivněna činnost spotřebičů, při vyšším napětí mohou spotřebiče poškodit. obr. někte­ rých průmyslových závodech rozvod napětím 380 nebo 500 V. 14a—b). b) Při zapojení spotřebiče trojúhelníku jsou vždy konce dvou fází spotřebiče spojeny připojeny fázové vodiče sítě (obr.), nedosáhneme, aby zátěž všech fázích byla stejná. rozvodu, kde jsou jedno- fázové spotřebiče (žárovky, vařiče, jednofázové motory, svářečky apod. Hodnoty proudu, napětí zatížení zjistíme měřením. Nebudou proto hod­ noty proudu všech fázích stejné ani fázový posuv mezi nimi ne­ bude 120°. Při rovnoměrném zatížení fází nebude středním vodičem procházet proud, protože vzhledem natočení fází 120° vektorový součet všech proudů v každém okamžiku roven nule (obr. a) Při zapojení hvězdy (obr. 14a—c zřejmé, posunutím uzlu vzhledem k uzlu zdroje jedné nebo dvou fázích napětí zmenší zbývajících zvětší. 14b). Nebude mít celém rozvodu stej­ nou hodnotu.středním vodičem. Napětí na každé fázi rovná sdruženému napětí sítě. Vyskytují také soustavy napětím 3x220/127 V, 3x220 3x120 tyto soustavy nemají být dále rozšiřovány. Také fázová, tím sdružená napětí budou mít při nestejné zátěži fází různé hodnoty. Středním vodičem bude procházet proud který bude mít hodnotu -řj) === H- (obr. Mezi fázovými vodiči napětí sdružené, jeho velikost vzhledem velikosti fázového napětí je Us |/3 1,73 U Při fázovém napětí 220 bude sdružené napětí 1,73 220 380 V. 14a-a). 14a) jsou jedny konce fází připojeny na fázové vodiče sítě druhé konce jsou vzájemně spojeny připojeny na střední vodič sítě