Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 20 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Tak jsou kreslena schémata zapojení, dodávaná výrobcem přístrojů (obr. tomu třeba osvojit jednotný způsob kreslení. Schéma zapojení ěřicích přístrojů při pohledu jejich zadní stranu Rozváděčové měřicí přístroje mají svorkovnici, nebo připojovací šrouby na zadní straně ochranného pouzdra. 1). Aby poznalo, kam svorka měřidle připojena kam být při měření zapojena, jsou okénka označena vylisovanými číslicemi (obr. Schéma zapojení ěřicích přístrojů při pohledu jejich čelní stranu Obr. pro tok energie zleva doprava při pohledu čelní stranu, ačkoli při zapojování díváme stranu zadní, kreslí schéma určené pro zapojení svorek měřicího přístroje pro tok energie zprava doleva. Přenosné laboratorní montážní přístroje elektroměry mají připojovací svorky straně stupnice nebo číselníku. Na zadní straně ochranného krytu měřicího přístroje, který bývá izo­ lační hmoty, jsou předlisována okénka pro připojovací svorky nebo šroubky. Aby tomto případě byla dodržena jednotnost kreslení, tj. 22 . Pro takové přístroje kreslí schéma zapojení podle pohledu číselník, tj. čelní stranu. 3). Základní značky pro elektrická schémata jsou zakresleny tabulce 8.Í E ROJ Ů Před měřením záznamníku měření nakreslíme schéma zapojení měřicích přístrojů. stranaspotřebiče strana rdroie Obr. Podle druhu přístroje osazuje potřebný počet svorek jednotlivých okének. Přitom se zdroj energie uvažuje vlevo strana spotřebiče vpravo (obr. 2)