Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 115 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Mimoto vinutí magnetující pevné kulaté cívky, připojované síť. Pohyblivá část měřidla uložena uvnitř měřicího ústrojí a skládá dvou plíšků tvaru výseče, pevně vzájemně spojených osou přístroje. nakresleno schéma synchronoskopu. Měřidlo nemá řídicí moment, tj. 88. HRO SCOP Pro rychlou snadnou manipulaci při paralelním spínání generátorů slouží měřidlo feromagnetické soustavy, nazývané synchronoskop. Má vinutí statoru dvě zkřížené cívky, připojené generátor, který má synchronizovat sítí. Obr.20, SYN. Podle toho, jakou rychlostí otáčí připojovaný gene­ rátor, otáčí ručka synchronoskopu jednom nebo druhém směru. 87. Při synchronismu ganerátoru sítě zaujme ručka polohu uprostřed číselníku a kryje černou značkou (obr. Synchronoskop; pohled na čelní stranu Obr. 117 . Schéma zapojení synchronoskopu ferom agnetické soustavy Na obr. Synchronoskopy pro napětí vyšší než 380 připojují přes dva měřicí transformátory napětí s příslušným napěťovým převodem. nezaujímá klidové poloze trva­ lou nulovou polohu. 87)