Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 11 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
apod.) nebo příslušný nápis, němuž vztahuje dělení stupnice přístroje, i) jmenovité hodnoty, je-li jmenovitá hodnota vlastního měřicího ústrojí, kterou lze přímo připojit svorky přístroje, jiná než maximální hodnota měřené veličiny podle stupnice přístroje mohla-li tak být ohrožena funkce nebo bezpečnost přístroje. Tyto přístroje jsou běžné pro měření napětí proudu především střídavém rozvodu; c) soustava elektrodynamická, níž využívá vzájemného elektro- dynamického působení mezi nepohyblivými pohyblivými cívkami, kte­ rými prochází proud, níž nejsou magnetickému toku cestě žádné feromagnetické části; d) soustava ferodynamická (elektrodynamická železem), níž je elektrodynamická působení zesíleno vložením feromagnetických částí do cesty magnetického toku; e) soustava indukční, nazývaná také Ferrarisova, které využívá působení nepohyblivých indukčních obvodů proudy jimi indukované ve vodivých pohyblivých částech. Poznám ka: Tepelné soustavy drátem nichž ěna délky vlákna, způsobená ohřátím procházejícího proudu, přenáší ukazovatel, již nepoužívá. kombinovanými magnety. Používá běžně pro elektroměry; f) soustava vibrační (rezonanční), níž jsou ocelové jazýčky uváděny do rezonance působením střídavého proudu, procházejícího nepohyblivými cívkami, popř. Kromě uvedených značek údajů předepisuje ještě norma pro jednotlivé druhy přístrojů nebo jejich příslušenství další charakteristické údaje, např. Není-li stupnice označena značkou měřené veličiny, musí být označení jednotek hranic rozsahu měření uvedeno svorek nebo přepínačů přístrojů, c) výrobní číslo přístrojů třídy 0,2 0,5), d) třída přesnosti, e) druh proudu, f) zkušební napětí, vyjádřené [kV] vyznačené uvnitř hvězdičky, g) značka měřicí soustavy, h) značka příslušenství nebo jiných oddělitelných částí (usměrňovačů, termoelektrických článků apod. 13 . Rovněž se nepoužívá rozvodech nízkého napětí soustavy elektrostatické, využívající půso­ bení elektrostatických sil.magnetických plíšků. Jsou měřidla kmitočtu na­ zývají kmitoměry. Údaje měřicím přístroji Aby pohledem měřicí přístroj daly zjistit jeho charakteristické hodnoty, musí být vhodném místě (obvykle číselníku nebo jedné z vnějších stran krytu) následující údaje, předepsané ČSN 6201: a) jméno nebo značka výrobce, b) jednotka měření, např