Elektrická měření I

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Základní pojmy elektrických měření, elektrické měřicí přístrojestudijní text určený pro učební obor: Elektrikář - silnoproudučební kód: 26-51-H/02

Vydal: Neurčeno Autor: Jaroslav Pešek 2009

Strana 20 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
napěťová zapojená paralelně spotřebiči měří něm napětí, velký odpor mnoho závitů navinutých tenkého drátu) upevněna hřídelce spolu ručkou, \ direktivními pružinami (vyvolávají direktivní moment) tlumicím křidélkem vzduchového tlumení - elektrodynamické měřicí přístroje jsou založeny principu vzájemného působení dvou vodičů, jimiž protéká proud (rozdíl mezi magnetoelektrickým a elektrodynamickým ústrojím je tom, pohyblivá cívka se nenachází magnetickém poli permanentního magnetu, ale v magnetickém poli vybuzeném pevnou cívkou) - vzájemným působením magnetických polí pevné a pohyblivé cívky vzniká pohybový moment - pevnou cívkou proudovou protéká proud, který protéká i spotřebičem, pohyblivou cívkou napěťovou protéká proud úměrný napětí spotřebiči) ručka 20 .používá vzduchové tlumení (protože přístroj pracuje poměrně slabým magnetickým polem) - výchylka feromagnetických přístrojů úměrná druhé mocnině proudu protékajícího cívkou, stupnice nelineární (počátek stupnice vždy zhuštěné dělení, zbylá část stupnice již přibližně lineární dělení) - feromagnetický měřicí přístroj velmi odolný proti přetížení, vlastní spotřeba je poměrně velká, přístroj citlivý cizí magnetická pole (nutné stínění), menší přesnost než magnetoelektrické měřicí přístroje (třída přesnosti 0,5 1) - používají téměř výhradně pro měření střídavých veličin (měří efektivní hodnotu střídavého proudu napětí), pro proudy 0,1 100 napětí 600 V - poznámka: měření stejnosměrných proudů napětí možné, ale menší přesností měření stupnice faio alick obvcd hi oíovi ložisko pevná cívka pfívod proudu k eipčni cívce direktívni pružin; hrotov» iožisko nulový Korektor křídčlko vzduohoveho tlumen! 4) elektrodynamické měřicí přístroje - měřicí ústrojí skládá dvou cívek, jimiž protékají proudy úměrné měřené veličině - jedna cívek pevná (tzv. proudová) zapojená série spotřebičem (má malý odpor málo závitů navinutých tlustšího drátu, měří « protékající proud), druhá pohyblivá (otočná, tzv