ČSN 375245 KLADENÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ DO STROPŮ A PODLAH

| Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Tato norma platí pro volbu druhů a způsobů uložení elektrických vedení nn a mn do konstrukcí stropů a podlah budov v prostorách s prostředím základním podle ČSN 33 0300 a stanoví podmínky pro jejich uložení tak, aby nebyla nebezpečná pro okolí a nebyla vystavena vlivům, které by je mohly poškodit. V prostorách s prostředím jiným než základním musí elektrická zařízení splňovat kromě požadavků této normy i požadavky norem pro příslušná prostředí.

Autor: UNMZ

Strana 10 z 10

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
konstrukcích stropním nebo podlahovým vytápěním nutné při zvýšení základní teploty okolního prostředí nad snížit proudové zatížení vodičů podle ČSN 1020. prostorách prostředím jiným než základním musí elektrická zařízení splňovat kromě požadavků této normy požadavky norem pro příslušná prostředí. 1970 Účinnost od: 1. 096. 1988 KLADENÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ STROPŮ PODLAH Č 375245 JK r B AO ncpeKpbrmň nonoB Electric wiring for ceilings and floors Tato norma platí pro volbu druhů způsobů uložení elektrických ve­ dení konstrukcí stropů podlah budov prostorách prostředím základním podle ČSN 0300 stanoví podmínky pro jejich uložení tak, aby nebyla nebezpečná pro okolí nebyla vystavena vlivům, které mohly poškodit. 1986 . 5. Elektrická vedení musí být provedena podle ČSN 1050. 4. Elektrická vedení uložená konstrukcí stropů podlah hořlavé podklady nebo hořlavých hmot musí vyhovovat požadavkům ČSN 5241. 3.6. VŠEOBECNĚ Vztah jiným normám 1. Při kladení elektrických vedení požárních stropů nutné dbát ustanovení příslušných požárních norem viz ČSN 0802.316.6 ČESKOSLOVEN SKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 12. Vlivy prostředí podkladů 2. ČSN 2300, ČSN 1010 ČSN 1020 tak, abv nevznikalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, poškození vedení, přetíženi vodičů požáru. Nahrazuje ČSN 5245 26.MDT 021. Tato norma doplňuje ustanovení příslušných předpisových norem souvisejících zařizovacích norem ohledem specifické podmínky kla­ dení vedení konstrukcí stropů podlah.310. I