Busch-AudioWorld Busch-Radio BTconnect DAB+ Branding --

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: ABB s.r.o., Elektro-Praga Jablonec

Strana 6 z 121Poznámky redaktora
Pozor Újmy zdraví – Příslušný výstražný symbol spojení signálním slovem „Pozor“ označuje hrozící nebezpečí, které může vést úmrtí nebo těžkým (nevratným) zraněním. . Varování Věcné škody – Tento symbol spojení signálním slovem „Varování“ označuje situaci, která může vést poškození produktu nebo předmětů jeho okolí. Přečtěte dodržujte bezpečnostní předpisy pro zamezení rizik. Výstraha Těžké újmy zdraví – Příslušný výstražný symbol spojení signálním slovem „Výstraha“ označuje hrozící nebezpečí, které může vést úmrtí nebo těžkým (nevratným) zraněním. Tento symbol varuje před elektrickým napětím. 3.Bezpečnost Produktová příručka 2CKA003073B5281 │6 3 Bezpečnost 3.1 Úvod Přístroj konstruován provozně zabezpečen podle aktuálně platných pravidel techniky.2 Použitá upozornění symboly Níže uvedená upozornění upozorňují zvláštní nebezpečí při zacházení přístrojem nebo poskytují užitečná upozornění: Nebezpečí Ohrožení života/těžké újmy zdraví – Příslušný výstražný symbol spojení signálním slovem „Nebezpečí“ označuje bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede úmrtí nebo těžkým (nevratným) zraněním. Upozornění Tento symbol spojení signálním slovem „Upozornění“ označuje užitečné rady doporučení pro efektivní zacházení produktem. Za škody způsobené nedodržením bezpečnostních předpisů nepřebírá ABB odpovědnost. Přesto hrozí zbytková rizika. Přístroj byl zkontrolován opustil závod bezpečném, technicky bezvadném stavu