Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 91 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Velmi častým poža­ davkem kladeným zapínací obvod tyristorů nebo triaku galvanické oddělení řídicích výkonových obvodů. Zapínací obvody pro tyristorové spínače Pod pojmem zapínací obvod rozumíme obvod vytvářející nebo přenášející signály pro řídicí obvody tyristorů. e) Při spínání činné neb kapacitní zátěže, resp. zátěže protinapětím dochází velkým strmostem růstu anodového proudu. 65, resp. Poznamenejme, tento obvod může yyskytnout 93 . Jde vazbu elektromechanickou, indukční a optoelektronickou. Tam, kde uvedené nedostatky tohoto spínače jsou závadu, možné použít zapojení podle obr. obvod podle obr. jsou principu znázor- Obr. 62.Obvod jednoduchý, výrobně nenáročný (lze jej sestavit běžných součástek) spolehlivý. Uvedené typy vazeb možné použít jak stejno­ směrných, tak střídavých obvodech. Nevýhody tohoto obvodu jsou následující: d) Při vypínání zátěži objeví dvojnásobné napájecí napětí. 70. Uvedeme několik příkladů pro nejčastěji používaný výkonový obvod, tj. 66. Typy vazeb pro přenos zapínacího impulsu galvanickým oddělením: a) elektromechanické relé, impulsní transformátor, optoelektronický člen něny tři fyzikálně odlišné případy přenosu zapínacího impulsu splňujícího dříve uvedený požadavek. Zapínáme nebo vypínáme jimi výkonový obvod tyristorového spínače stejnosměrného proudu. obr