Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 64 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Tab. 28), jednak další parametry nutné pro komplexní posouzení. 3 Typ spínače Nevodivý stav Vodivý stav Spínací doby [n] [A] ^SN M ^SN fv ] /n [A] ^/ap [ms] íyyp [ H ideální 0 kontaktní 1010 102 až 103 0 10 "5 až 10~3 10~2 103 104 104 tyratronový 10‘° 103 až 104 0 101 až 102 10‘ až 2 101 3 101 10~3 až 10-2 I03 tranzistorový (Si) 107 až 108 102 až 2 I03 10^4 až 10^2 10“ 3 až 1(T 2 1 1 až 10° až 3 102 10" až 10‘ 10' až 3 10' tyristorový 104 až 107 103 až 3 103 10“ 5 až 10‘ 3 1 "2 až 1 "1 10° až 2 10° až 8 102 10" až 101 10' až 3 102 66 . Parametry udávané pro ideální spínač mají spíše kvalitativní charakter, slouží pro orientaci. Budeme jednak posuzovat parametry, jejichž fyzikální význam zřejmý spínací charakteristiky (obr. Jednotlivých para­ metrů udávaných tab. již současné době dosahuje při průmyslové výrobě. Blokující napětí USM kontaktního spínače dáno konstrukcí a jeho zařazením napěťové třídy.10. 3. VZÁJEMNÉ POROVNÁNÍ RŮZNÝCH TYPŮ SPÍNAČŮ [22, 28] Pro vzájemné porovnání základních elektrických vlastností uvedeme pře­ hledně některé typické představitele spínačů zapojených obvodu stejno­ směrného proudu. Parametry důležitých typů spínačů jsou přehledově uvedeny tab