Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 64 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
3 Typ spínače Nevodivý stav Vodivý stav Spínací doby [n] [A] ^SN M ^SN fv ] /n [A] ^/ap [ms] íyyp [ H ideální 0 kontaktní 1010 102 až 103 0 10 "5 až 10~3 10~2 103 104 104 tyratronový 10‘° 103 až 104 0 101 až 102 10‘ až 2 101 3 101 10~3 až 10-2 I03 tranzistorový (Si) 107 až 108 102 až 2 I03 10^4 až 10^2 10“ 3 až 1(T 2 1 1 až 10° až 3 102 10" až 10‘ 10' až 3 10' tyristorový 104 až 107 103 až 3 103 10“ 5 až 10‘ 3 1 "2 až 1 "1 10° až 2 10° až 8 102 10" až 101 10' až 3 102 66 . VZÁJEMNÉ POROVNÁNÍ RŮZNÝCH TYPŮ SPÍNAČŮ [22, 28] Pro vzájemné porovnání základních elektrických vlastností uvedeme pře­ hledně některé typické představitele spínačů zapojených obvodu stejno­ směrného proudu.10. Blokující napětí USM kontaktního spínače dáno konstrukcí a jeho zařazením napěťové třídy. Parametry důležitých typů spínačů jsou přehledově uvedeny tab. Jednotlivých para­ metrů udávaných tab. 28), jednak další parametry nutné pro komplexní posouzení. Tab. Parametry udávané pro ideální spínač mají spíše kvalitativní charakter, slouží pro orientaci. 3. Budeme jednak posuzovat parametry, jejichž fyzikální význam zřejmý spínací charakteristiky (obr. již současné době dosahuje při průmyslové výrobě