Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 56 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
* Při návrhu konstrukci bezkontaktních spínačů někdy stává, urči­ tých důvodů nemůžeme použít originální chladič. pro slídu 0,595 W/°C pro silikonový lak 0,193 W/°C m apod. Její účinek není však tak dokonalý jako dříve uvedených kompaundů. Stykový tepelný odpor se pohybuje rozmezí 0,01 °C/W (je závislý ploše základny). Chladič musí umisťovat tak, aby chla­ dicí médium mělo možnost proudit mezi žebry. Silikonový kompaund zaplní drobné rýhy vzduchové mezery.paundů zvětšenou tepelnou vodivostí. Za provozu vlivem teplotních změn dochází snížení tlaku mezi plo­ chami (zejména při použití spoje Al-Cu), čímž může stykový tepelný odpor zvětšit dvojnásobek počáteční hodnoty. Tepelný odpor elektricky izolačního materiálu vkládaného mezi polovodičovou součástku chladič lze pak vypočítat vztahu = «*> kde tloušťka mezistěny [m], Fc velikost dosedací plochy [m2], X tepelná vodivost materiálu mezistěny [W/°C m]. Tepelný odpor chladiče i?thch. černý povrch rozdíl lesklého opracovaného po­ vrchu zlepší chladicí účinek chladiče při přirozeném proudění vzduchu až o (větší podíl vyzářením, zejména při vyšších teplotách). Tak např. Tepelné odpory vzduchových chladičů ČKD Polovodiče, (A65, A100, A140) pohybují rozmezí 0,16 °C/W. Tento odpor připočte odporu styku. Poměrně vhodná pro tyto účely sili­ konová vazelína SP3. Např. Nucené chlazení vhodným způsobem pro zvýšení odvodu tepla, zejmé­ na při větším odváděném výkonu. tepelný odpor mezi určeným místem na chladiči chladicím médiem. proto třeba alespoň dvakrát roka součástky pravidelně dotahovat. Potom můžeme použít 58 . velikost tepelného odporu chladiče má vliv úprava povrchu chladiče, jeho rozměry rychlost obtékání chladicího média. Při zvětšování rychlosti proudění vzduchu tepelný odpor zmenšuje. Typizované chladiče uvádějí obvykle výrobci polovodičových součástek. U bezkontaktních spínačů velmi často třeba elektricky izolovat chladič od součástky