Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 50 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
), trvalým změnám některých param etrů nebo. Ztráty polovodičové spínací součástce lze zásadě rozdělit : a) (vstupní obvod) Vzhledem ztrátám výkonovém obvodu tvoří jen nepodstatnou část. Při překročení dovolené teploty může pak dojít mechanickému poškození (k popraskání krystalu, porušení pájek apod. Je však nutné pozorně sledovat, aby nedošlo přetížení řídicího obvodu.), elektrickému porušení (průraz závěrném směru apod. Elektrické ztráty mění teplo, ohřívající krystalickou strukturu polovodiče. 28) = ^SN-^N (10) Ztráty vypnutém stavu = ^SM^M (11) 52 .ZTRÁTY Ztráty polovodičové spínací součástce jsou bezkontaktním výkonovém spínání jedním základních param etrů, jež nutné sledovat. nepřípustné změně funkce (např. b) u Ztráty zapnutém stavu (viz obr.). ztráta řídicí schopnosti tyristo­ ru apod. Jde podstatě elektrický výkon nutný tom aby polovodičová součástka zapnula eventuálně setrvala zapnutém stavu