Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 214 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
toto napětí přes řídicí obvod vypí­ nacího tyristorů diodu začne nabíjet kondenzátor Vzniklý zá­ porný proudový impuls řídicím obvodu vypínacího tyristorů způsobí, že vypínací tyristor počne vypínat. Bezkontaktní spínače však uplatňují oblasti velkých proudů. 216 . Přivádí-li řídicího obvodu vypínacího tyristo- ru záporný proudový impuls, vypínací tyristor vypíná jeho anodě se objeví kladný přírůstek napětí. Vzniklým proudovým impulsem vypínací tyristor zapne. vyvíjen bezkontaktní spínač pro reverzaci stejnosměrného proudu velikosti linkách pro povrchovou úpravu zinkováním. Spínač znázorněný obr.Funkce: Je-li spinač vypnutý, napájecí napětí vlivem odporů i?, R8 rozdělí rovnoměrně jednotlivé vypínací tyristory. za­ hraničí např. rozdělení napětí dojde též kondenzátorech C8. Téměř plné napájecí napětí (zmenšené pouze úbytek napětí spínači) potom přiloženo na zatěžovací odpor Rz. zapnutí prochází spínačem proud vypnutém stavu každém vypínacím tyristorů napětí 400 V. Popsané jevy při spínání vypínání jsou velmi rychlé paralelní připojení kondenzátoru znemožňují vytvoření přepětí. Přivádí-li řídicího obvodu vy­ pínacího tyristorů (svorky kladný proudový impuls, tyristor sepne kondenzátor přes odpor R1a řídicí obvod vypínacího tyristo- ru vybije. Děj obdobně přenáší všechny vy­ pínací tyristory, celá sériová kaskáda vypnuta. Doba zapnutí spínače jas, doba vypnutí j_is. Zapínací proudový impuls amplitudu 0,5 vypínací proudový impuls doba jejich trvání asi jis. Děj takto opakuje zapnou všechny členy řetězce. 171 byl prakticky využit obvodu napětím 3,2 pro spínání vypínání činné zátěže 500 což představuje výstupní spínaný výkon kW