Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 214 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
vyvíjen bezkontaktní spínač pro reverzaci stejnosměrného proudu velikosti linkách pro povrchovou úpravu zinkováním. Přivádí-li řídicího obvodu vy­ pínacího tyristorů (svorky kladný proudový impuls, tyristor sepne kondenzátor přes odpor R1a řídicí obvod vypínacího tyristo- ru vybije. Zapínací proudový impuls amplitudu 0,5 vypínací proudový impuls doba jejich trvání asi jis. Bezkontaktní spínače však uplatňují oblasti velkých proudů. za­ hraničí např. Děj obdobně přenáší všechny vy­ pínací tyristory, celá sériová kaskáda vypnuta. Popsané jevy při spínání vypínání jsou velmi rychlé paralelní připojení kondenzátoru znemožňují vytvoření přepětí. 216 . Doba zapnutí spínače jas, doba vypnutí j_is. Přivádí-li řídicího obvodu vypínacího tyristo- ru záporný proudový impuls, vypínací tyristor vypíná jeho anodě se objeví kladný přírůstek napětí. Téměř plné napájecí napětí (zmenšené pouze úbytek napětí spínači) potom přiloženo na zatěžovací odpor Rz.Funkce: Je-li spinač vypnutý, napájecí napětí vlivem odporů i?, R8 rozdělí rovnoměrně jednotlivé vypínací tyristory. zapnutí prochází spínačem proud vypnutém stavu každém vypínacím tyristorů napětí 400 V. 171 byl prakticky využit obvodu napětím 3,2 pro spínání vypínání činné zátěže 500 což představuje výstupní spínaný výkon kW. Spínač znázorněný obr. Vzniklým proudovým impulsem vypínací tyristor zapne. Děj takto opakuje zapnou všechny členy řetězce. rozdělení napětí dojde též kondenzátorech C8. toto napětí přes řídicí obvod vypí­ nacího tyristorů diodu začne nabíjet kondenzátor Vzniklý zá­ porný proudový impuls řídicím obvodu vypínacího tyristorů způsobí, že vypínací tyristor počne vypínat