Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 150 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
poloha 1/1 výkon (zátěží prochází sinusový proud). 119. Zapínací obvod triaku transfor- Obr.poloha vypnuto; 2.). poloha 1/2 výkon (spínač vede každou druhou půlperiodu); 3. Jiný typ zapínacího obvodu, jenž využívá rozdílné impedance primárního vinutí transformátoru při rozpojeném zkratovaném obvodu sekundárního vinutí, znázorněn obr. Dva typy takových pamě­ ťových obvodů jsou znázorněny následujících obrázcích [66], Paměťový 152 . Zapínání triaku střídavým proudem mátorem Další jednoduchý případ zapínacího obvodu obr. 120. Obr. 120. pamě­ ťový obvod) triakových spínačů. Je-li pomocný spínač vypnut, prochází primárním vinutím jen malý magnetizační proud, triak nezapne. tak díky vlastnostem triaku dosaženo jednoduchého gal­ vanického oddělení řídicích obvodů. Jednotlivé polohy ovládáme pomocným spínačem Tento obvod je zejména vhodný pro konzumní elektroniku (domácí spotřebiče apod. Triak je zapínán přivedením střídavého proudu jeho-řídicího obvodu pomocí transformátoru. Triaky však umožňují navrhnout pa­ měťové obvody jiného principiálního zapojení. Zapnu­ tím spínače zapneme triak. Zpětná vazba Stejně jako tyristorových spínačů lze provést zpětnou vazbu (tj. 119