Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 150 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
poloha vypnuto; 2. 119. Zapínání triaku střídavým proudem mátorem Další jednoduchý případ zapínacího obvodu obr. Je-li pomocný spínač vypnut, prochází primárním vinutím jen malý magnetizační proud, triak nezapne. poloha 1/2 výkon (spínač vede každou druhou půlperiodu); 3. Jednotlivé polohy ovládáme pomocným spínačem Tento obvod je zejména vhodný pro konzumní elektroniku (domácí spotřebiče apod. Obr. pamě­ ťový obvod) triakových spínačů. Triak je zapínán přivedením střídavého proudu jeho-řídicího obvodu pomocí transformátoru. 119.). Zapínací obvod triaku transfor- Obr. 120. tak díky vlastnostem triaku dosaženo jednoduchého gal­ vanického oddělení řídicích obvodů. Triaky však umožňují navrhnout pa­ měťové obvody jiného principiálního zapojení. poloha 1/1 výkon (zátěží prochází sinusový proud). Zapnu­ tím spínače zapneme triak. Dva typy takových pamě­ ťových obvodů jsou znázorněny následujících obrázcích [66], Paměťový 152 . Zpětná vazba Stejně jako tyristorových spínačů lze provést zpětnou vazbu (tj. Jiný typ zapínacího obvodu, jenž využívá rozdílné impedance primárního vinutí transformátoru při rozpojeném zkratovaném obvodu sekundárního vinutí, znázorněn obr. 120