Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 120 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
kde okamžik počátku vedení proudu, e2 okamžik ukončení vedení proudu. Pro všechna zapojení kromě tří níže uvedených platí ^ cot f(coř) sin cot e2 cot f(cot) 0 kde ti, 7t. Všechny hodnoty vztahujeme základní periodu 2n. (101) 122 . Střední hodnota propustného proudu dána obecným vztahem -^tav — 2n (97) Efektivní hodnota propustného proudu dána vztahem (98) Činitel tvaru křivky proudu procházejícího tyristorem nebo diodou je po dosazení rovnice (97) (98) dán vztahem Kr = 1 2n P(cot) dcotj 'T 1 2k f(cot) dcot (99) Zátěží prochází střídavý proud sinusového průběhu, pro který platí známý vztah /m 7f = V2 (100) Funkce f(a>í) integrační meze jsou závislé typu zapojení