Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 120 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
kde okamžik počátku vedení proudu, e2 okamžik ukončení vedení proudu. Všechny hodnoty vztahujeme základní periodu 2n. Pro všechna zapojení kromě tří níže uvedených platí ^ cot f(coř) sin cot e2 cot f(cot) 0 kde ti, 7t. Střední hodnota propustného proudu dána obecným vztahem -^tav — 2n (97) Efektivní hodnota propustného proudu dána vztahem (98) Činitel tvaru křivky proudu procházejícího tyristorem nebo diodou je po dosazení rovnice (97) (98) dán vztahem Kr = 1 2n P(cot) dcotj 'T 1 2k f(cot) dcot (99) Zátěží prochází střídavý proud sinusového průběhu, pro který platí známý vztah /m 7f = V2 (100) Funkce f(a>í) integrační meze jsou závislé typu zapojení. (101) 122