Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 12 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
současné době pro silno­ proudou elektrotechniku tom směru bezesporu největší význam tyristor, a proto knize věnováno nejvíce místa. 12 . Pro silnoproudou elektrotechniku jsou především problémy spojené s přenosem, resp. Pro návrh jsou uváděny důležité stavy pro dimenzování jednotlivých částí obvodu nebojsou tyto údaje některých případech udávány tabelárně. Zdůraznění orientace silnoproudou elektrotech­ niku vyplývá rozsahu, jenž jednotlivým součástkám, resp. Pokud třeba hlubší analýzy někte­ rého problému, přesahující cíle knihy, jsou uváděny odkazy literární prameny, které tímto problémem hlouběji zabývají. popisována činnost bezkontaktních spínačů provozu. spínačům osazeným těmito součástkami věnován. Pro provoz každého obvodu, pokud nejde jednoduchý obvod, stručně popsána funkce. ovládáním příchodu energie; popředí tedy vystupují hlediska dovolených napětí, proudů, výkonu, způsobu chlazení, přetíže­ ní apod. Pro objasnění funkce nebo porovnání param etrů rovněž často nabízí porovnání zařízením, jež silnoproudé elektrotechnice běžně používá. Přestože prvních výzkumných vývojových prací oblasti bezkontakt­ ního spínání uplynulo již více než deset let bezkontaktní spínače jsou již v současné době průmyslově vyráběny, toto odvětví techniky stále ještě v začátcích. Výklad spíše zaměřen potřebám silnoproudé elektrotechniky. Tím samozřejmě poznam enána kniha, kde vedle údajů obecně platných jsou údaje, jež budou vývojem dříve později překonány. Pro některé častěji používané jednodušší obvody jsou uváděna schémata za­ pojení konkrétními údaji param etrů.postupy, zásady konstrukčního návrhu bezkontaktních spínačů včetně spínačů průmyslově realizovaných. Přesto­ že právě nástup polovodičů činí ještě problematičtější dělení elektrotechniky na silnoproudou slaboproudou, zůstávají některá hlediska, která jsou pro nebo onu skupinu příznačná. V oblasti spínání porovnání bezkontaktních spínačů kontaktním spí­ nači, stykači, relé apod