Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 114 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Jednotlivé obvody jsou označeny pomocí kódu, jenž zachycuje některé skutečnosti blíže popisující obvod. Dále uvedeme jejich roztřídění. Skladba kódu je XYZ U Pořadí číselných nebo písemných symbolů kódu závazné jednotlivé symboly mají tento význam: X počet fází: 1jednofázové obvody, X trojfázoyé obvody; Y počet tyristorů (tento symbol obecně označuje počet fázově řiditel­ ných směrů průchodu proudu); Z počet diod (obecně počet neřiditelných směrů průchodu proudu); R zapojení zátěže trojfázových obvodů: R zapojení hvězdy, R zapojení trojúhelníku; 116 . Výkonový obvod Výkonový obvod bezkontaktním spínači zapíná vypíná zátěž zdroje (sítě). Musí tedy umožňovat průchod střídavého proudu době, kdy je spínač zapnut, nesmí propouštět proud (respektive může propouštět proud zanedbatelné velikosti) době, je-li vypnut. mnoho možností za­ pojení tyristorů nebo tyristorů kombinaci neřízenými diodami, jež dříve uvedené požadavky splňují. a) ů Pro jednoduché jednoznačné označení výkonových obvodů použijeme systematiky, jejíž základ uveden [52].tomto článku budeme zabývat všemi těmito obvody kromě ochran­ ných obvodů, jež pro svou obecnější platnost širší souvislosti jsou před­ mětem zvláštní kapitoly