Bezkontaktní spínání (1975)

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Polovodičová technika. Publikace vysvětluje principy bezkontakt­ního spínání, uvádí základní vztahy a cha­rakteristiky. Je zde zpracována problematikabezkontaktního spínání stejnosměrného i stří­davého proudu včetně osvědčených a realizo­vaných zapojení. Jsou zde uvedeny též základ­ní údaje o výkonových polovodičových sou­částkách a přehled vyráběných zařízení našichi zahraničních.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Josef Heřman

Strana 114 z 224

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
mnoho možností za­ pojení tyristorů nebo tyristorů kombinaci neřízenými diodami, jež dříve uvedené požadavky splňují.tomto článku budeme zabývat všemi těmito obvody kromě ochran­ ných obvodů, jež pro svou obecnější platnost širší souvislosti jsou před­ mětem zvláštní kapitoly. Skladba kódu je XYZ U Pořadí číselných nebo písemných symbolů kódu závazné jednotlivé symboly mají tento význam: X počet fází: 1jednofázové obvody, X trojfázoyé obvody; Y počet tyristorů (tento symbol obecně označuje počet fázově řiditel­ ných směrů průchodu proudu); Z počet diod (obecně počet neřiditelných směrů průchodu proudu); R zapojení zátěže trojfázových obvodů: R zapojení hvězdy, R zapojení trojúhelníku; 116 . a) ů Pro jednoduché jednoznačné označení výkonových obvodů použijeme systematiky, jejíž základ uveden [52]. Dále uvedeme jejich roztřídění. Musí tedy umožňovat průchod střídavého proudu době, kdy je spínač zapnut, nesmí propouštět proud (respektive může propouštět proud zanedbatelné velikosti) době, je-li vypnut. Jednotlivé obvody jsou označeny pomocí kódu, jenž zachycuje některé skutečnosti blíže popisující obvod. Výkonový obvod Výkonový obvod bezkontaktním spínači zapíná vypíná zátěž zdroje (sítě)