ABB ELEKTROMĚRY Hlavní katalog 2013

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Modulární výrobky pro montáž na lištu DIN nabízí širokou škálu funkcí, které je možno integrovat do elektrických instalačních systémů a které přináší významné výhody pro uživatele. Elektroměry pro montáž na lištu DIN nabízí z konstrukčního hlediska vysokou úroveň výkonnostních parametrů, jsou bezpečné a dají se snadno instalovat. Elektroměry určené pro montáž na lištu DIN jsou dodávány v několika modelech: ODIN single, zcela nové elektroměry A41 a A42 pro měření spotřeby v jednofázové síti, elektroměry ODIN a zbrusu nové typy A43 a A44 pro trojfázové měření. Elektroměry jsou navrženy pro podružná i fakturační měření a jsou k dispozici v různých konfiguracích tak, aby vyhověly požadovaným aplikacím.

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 9 z 36Poznámky redaktora
Do deníku jsou zaznamenávány přepětí, podpětí, výpadek fázového napětí, záporný výkon, celkový výpadek dodávky vý- konu a přítomnost vyšších harmonických. Měřeny sek- venčním způsobem určitém časovém okamžiku jsou vyšší harmonické napětí a proudu (2.) jsou násobkem základní harmonické (obvykle 50 nebo Hz). Pro ukládání pulzů třeba, aby elektroměr byl vybaven příslušným počtem vstupů. Funkce zatěžovacího profilu pracuje stan- dardním časovým nastavením, bez ohledu na to, zda funkce přechodu na letní/zimní čas aktivována nikoli. Pro každý interval možno ukládat následující veličiny: činná jalová energie, odebíraná (importovaná) a dodávaná (exportovaná) energie, a počet pulzů registrovaných na vstupech. . Čas a datum jsou nastavovány tlačít- ky nebo po komunikační sběrnici. Automaticky registrují přestupný rok přechod na  letní/zimní čas (=funkce DST Daylight Savings Time). Všechny totalizované hodnoty jsou ulože- ny do paměti a u elektroměrů vybavených tarifovací funkcí jsou uloženy také všechny tarifové registry. Tato funkce ukládá hodnoty spotřeby energie v předem definovaných intervalech. Maximální spotřeba, maximální odběr (maximum demand) Funkce registrace maximální spotřeby k dispozici u elektro- měrů Gold Platinum. Jalovou energii možno ukládat pouze elektroměrů, které měří kombinovanou energii. Zálohování chodu hodin době vý- padku elektrického proudu zajištěno velkým kondenzátorem. 16. Deník událostí (event log) Elektroměry Gold a Platinum mají funkci deníku událostí (event log). U  tarifových elektroměrů maximální spotřeba ukládána pro každý tarif. Předchozí hodnoty, historické hodnoty (angl.) spolu základní har- monickou. Celková harmonické zkreslení (THD) Měření celkového harmonického zkreslení (THD) vyšších harmonických aktivní u elektroměrů Platinum.2CMC480001C0201 Elektroměry 9 Řada A Popis Interní hodiny Interní hodiny, někdy také nazývané hodiny reálného času nebo označované zkratkou RTC (Real-Time-Clock) mají zabudova- ný kalendář. Samostatné měřené vyšší harmo- nické (až do 16. previous value) Funkce předchozí hodnoty (previous value) dispozi- ci elektroměrů Gold Platinum. importovaná) a počet pulzů zaregistrovaných na vstupu a 2. Interní hodiny mají schválení podle IEC 62052-21 IEC 62054-21. Hodnoty jalové energie možno ukládat elektroměrů, které měří kombinovanou energii. Pro každý časový interval možno do paměti ukládat následující veličiny: činná a jalová energie (pouze odebíraná, tj. Pro každý soubor hodnot maximální spotřeby je do  paměti uloženo konečné datum /čas daného ukládaného období. funkce maximální spotřeby mě- řena střední hodnota výkonu každém intervalu maximální střední hodnoty jsou ukládány spolu razítkem kalendářního data a času. Funkce DST volitelná. Tato funkce ukládá obsah všech registrů energie a hodnoty vstupních čítačů. Při změně dne nim přidává razítko kalendářního data času, údaj o týdnu nebo měsíci. Celkové harmonické zkreslení vyhodnocováno a zobrazováno v procentech. Přesnost při po- kojové teplotě lepší než ppm. Ukládání pulzů vyžaduje, aby elek- troměr byl vybaven příslušným počtem vstupů. Tyto normy specifikují požadavky na časové spínače a elektroměry. Čas řízení krystalem. Údaj THD a hodnoty jednotlivých vyšších har- monických možno odečítat po sériové komunikační sběrnici. Zatěžovací profil (load profile) Funkce zatěžovacího profilu (load profile) aktivní elektro- měrů Platinum