Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem Neurčeno

A P C B Trojfázové asynchronní motory nakrátko 55 - 315kW Neurčeno (2012)

Jen informační. Není kontakt.

A P C B Vliv elektromagnetického pole venkovních vedení na okolní prostředí Západočeská univerzita v Plzni (2012)

Hlavním cílem mojí bakalářské práce je zjištění vlivu elektromagnetického pole venkovních vedení na okolní prostředí. Jsou zde uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty elektrické intenzity a magnetické indukce. V této práci se zabývám elektromagnetickým polem pod vedením (110kV, 400kV). Teoretické výsledky byly porovnány s reálným měřením indukovaného proudu pod vedením 400kV.

A P C B Přehled povinností zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných v případě vzniku pracovních úrazů Neurčeno (2012)

dle ustanovení § 105 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a dle ustanovení Nař. vlády č. 201/2010 Sb.vůči oblastním inspektorátům práce. Další povinnosti zaměstnavatelů ohledně ohlašování pracovních úrazů, zasílání záznamů o úrazech a zasílání hlášení změn dalším státním orgánůma jiným institucím jsou definovány v Nař. vlády č. 201/2010 Sb.

A P C B Analýza úrovně síťování kabelové izolace Západočeská univerzita v Plzni (2012)

Tato diplomová práce předkládá ucelený přehled o izolačních materiálech polymerníhoa kompozitního charakteru, které se používají jako primární izolace kabelů či jako materiálpro jejich opláštění. Dále poskytuje fyzikálně chemické principy během vzniku vazebu síťovaných termoplastů zvlášť se zaměřením na nízkohustotní XLPE síťovaného pomocívinyltrimethoxysilanu.Druhá část této práce podává přehled o nejpoužívanějších technologických postupech prosíťování LDPE, které je užíváno vkabelovém průmyslu.Třetí část je zaměřena na hledání nových způsobů stanovení úrovně síťování, které jsouporovnávány skonvenčními metodami, jako je extrakční metoda dle ASTM D2675-11a ČSN EN 579

A P C B Návrh chráněné kompenzace účiníku Západočeská univerzita v Plzni (2012)

Tato diplomová práce se zabývá kompenzací jalového výkonu. Popisuje jednotlivé druhy kompenzace a kompenzační zařízení, používaná ke kompenzaci. První část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů a principu kompenzace účiníku. Další část je věnována provozu kompenzačních kondenzátorů v sítích s vyšším podílem nelineární zátěže. Jsou zde popsány způsoby minimalizace dopadů negativních vlivů na kondenzátory. Závěrečná část práce se zabývá návrhem rozvaděče chráněné kompenzace pro konkrétní výrobní podnik.

A P C B Technická zpráva EPS - Neznámý vydavatel (2012)

Předmětem projektu je návrh řešení rozvodů elektrické požární signalizace EPS v objektu, požadované investorem.

A P C B Možnosti ověření vlastností izolačních kapalin Neurčeno (2012)

Diplomová práce se zabývá problematikou kapalných izolantů používaných v elektrotechnice jako izolační a chladicí médium. V úvodu práce je provedeno dělení kapalin dle jejich původu, popis běžně používaných zástupců z každé skupinya jejich vzájemné srovnání. V dalších částech jsou rozebrány základní degradační parametry izolačních kapalin a dále metody určené k posouzení aktuálního stavu elektrických, fyzikálních a chemických parametrů. Praktická část je zaměřena na laboratorní měření a vzájemné porovnání vybraných vlastností u předložených vzorků oleje. Výsledkem experimentu je životnost měřeného oleje vyjádřená životnostní křivkou.

A P C B Pecní transformátory - Neznámý vydavatel (2012)

Vtéto bakalářské práci se budu zabývat základními charakteristickými vlastnostmi,provedením a použitím pecních transformátorů vpraxi.Vpráci je také probrána problematikapecí a základní vlastnosti klasických transformátorů. Vposlední části se věnuji měření odběrupecních transformátorů.

A P C B Elektromobil Peugeot iOn znovu rekordmanem Neurčeno (2012)

Peugeot iOn se už podruhé zapsal do české knihy rekordů. Poté, co loni v srpnu objel za 15 dní Českou republiku, se letos stal hlavním aktérem rekordu nazvaného „Nejdelší vzdálenost ujetá elektromobilem za 24 hodin“.

A P C B Nejvýznamnější událost ve stavebnictví FOR ARCH je za dveřmi Neurčeno (2012)

Již v úterý 18. září odstartuje 23. ročník stavebního veletrhu FOR ARCH 2012. Celých pět dní budou patřit výstavní prostory PVA EXPO PRAHA nejžhavějším novinkám v oblasti stavebních technologií, dřevostaveb, vytápění, alternativních zdrojů energie, ale také ekologické recyklaci odpadu a bazénovým technologiím. Hlavním tématem celého veletrhu je nízkoenergetické stavění a úspory ve stavebnictví. V rámci souboru podzimích stavebních veletrhů proběhnou společně s FOR ARCHem také veletrhy FOR THERM, FOR ELEKTRO, BAZÉNY, SAUNY & SPA, FOR WASTE a FS Days.