Vytváření Faradayovy klece za pomoci komponentů společnosti DEHN

| Kategorie: Časopis  | Tento dokument chci!

Vydal: DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha

Strana 1 z 1

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
č.č.cz) Tab. Rozsah 308 140 pásek 30 308 141 pásek 30 308 142 10* pásek 30 308 143 12* pásek 30 Obj. Stejný problém nastane, pokud ten kdo svorku dotahuje, nepoužívá nástroj s nastavitelným momentem sílu dotažení určuje dotyčný sám svou silou. V případě neizolované jímací sou- stavy snažíme to, aby bleskový proud tekl maximálním množstvím cest nejsymetričtěji rozdělen všemi vodivými prvky objektu (armo- vání, sloupy, trubky, vodiče napájení i sdělovací) zemnící soustavu.cz Zdroje: ČSN 62561-1 prosinec 2012 Součásti systému ochrany před bleskem Část Požadavky spojovací součásti Rychle bezpečně, Nová svorka armování DEHNclip DS263/CZ/0416 ČSN 62305-3 ed. Rozsah 308 130 10 308 131 10 308 132 10* 10 308 133 12* 10 *Jmenovitý průřez armování ▲ Elektrická spojka 2017, DEHNclip zvládnou správně instalovat děti. Tato svorka je tak, jak společnosti DEHN SÖHNE tomto segmen- tu výrobků obvyklé, vyráběna dvou variantách pozinko- váním, nebo bez obj. Výsledná doba montáže reálu byla odhadem maximálně třetinová vůči klasickým svorkám. Tento jednoduchý prvek se sám postará to, utažení nebude nedostatečné záro- veň zabezpečí, nemůže dojít strhnutí závitu svorce. DEHNclip první svorkou, která dokáže betonu vytvořit vodivý spoj bez použití šroubů zároveň dokáže vést bles- kový proud třídě dle ČSN 62561-1, což pro použi- tí zemniči zcela dostatečné. Její montáž nejenom snadná, ale zároveň velmi rychlá.č. Zde její definice ČSN 62305-3: 3.cz Neizolovaná jímací soustava (Faradayova klec). Při vytváření Faradayovy klece je důležité mít vodivě propojeno ideálně 100 vodivých prvků stavby, všech vodičích mít insta- lované svodiče přepětí jejich vstupech objektu svo- diče bleskových proudů. ■ Klasická třmenová svorka pro armování. Testování rámci Elektrické spojky 2016 Při příležitosti setkání Elektrická spojka 2016 Českém Šternberku, jsem svorku DEHNclip nejenom prezentoval, ale zároveň jsme provedli vlastní srovnávání náročnosti montáže účastníky setkání. Praktická montáž ukázala, že předpoklad polovičního času montáže velmi konzervativní a není něm započtena příprava šroubových svorek, které je nejdříve potřeba povolit. 306 121/306 122. ■ Nová svorka DEHNclip pro dvě armovací železa. S05 635 pro utaho- vání použit šroub trhací hlavou. DEHNclip pro spojení armovacích želez Obj. Jan Hájek, Dehn Söhne GmbH Co. Oproti běžnému provedení, této svorce obj. DEHNclip, zkuste bez šroubů! Cvak Cvak Cvak to. Ochrana před bleskem Část 3: Hmotné škody stavbách ohrože- ní života www. organizační složka Praha (www. Při instalaci armovací železa vynikla další výhoda DEHNclip tou byl velmi nízký profil, kdy položený drát nebo pásek armování nevyžaduje vyšší zalití betonem, tak jako případě, použita klasická svorka, která je minimálně hlavu šroubu vyšší. Varianty Svorky DEHNclip umožňují připojení armovacích želez o vnějším průměru 6,8,10 kulatý drát mm, nebo pásek 30x4 mm.č. Díky závitu spodním dílu svorky, stačí pro její utažení pouze jeden nástroj.dehn. Jednoduchá univerzální svorka pro kruhové vodiče 6-22 mm Další univerzální svorkou paralelní svorka pro dva vodi- če, nebo armovací železa průměrem 6-22 mm. Rozsah 308 134 6*–7* 6*–7* 308 135 8*–9* 8*–9* 308 132 10* 10* 308 136 12* 12* *Jmenovitý průřez armování Tab DEHNclip pro propojení armovacích želez páskem/drátem Obj. ■ Svorka MAXI šroubem s trhací hlavou. Technická data Materiál ocel Schopnost vést bleskový proud 50 (10/350 μs) V souladu ČSN 62561-1 Váha 18–20 g Tab. Šroubové svorky doporučeno použít též vývody uzemnění.dehn. Faradayova klec efektivní řešení v případě, jejím vytvářením počítáno již projektu a při stavbě.2.č. Rozsah 308 134 6*–7* 6*–7* 308 135 8*–9* 8*–9* 308 132 10* 10* 308 136 12* 12* *Jmenovitý průřez armování Tab DEHNclip pro propojení armovacích želez páskem/drátem Obj. provedena kvalitní pérové oceli. Pokud šroub uta- žen menším, než předepsaným momentem, propustnost tohoto spoje pro bleskový, nebo zkratový proud menší, než je vyžadováno očekáváno návrhu řešení. Pro tuto variantu ochrany před bleskem nabízí společ- nost DEHN SÖHNE širokou škálu výrobků, které pomá- hají umožňují vytvoření Faradayovy klece velmi jednoduše a spolehlivě. . Svorky DEHNclip mají ale provedení, které umožňuje spojení dvou armovacích želez. Mezi další nevýhody patří ma- nipulace svorkou, kdy oproti DEHNclip, není možné mít klasických svorek sebe takové množství.4 vnější LPS neizolovaný chrá- něné stavby; vnější LPS neoddálený od chráněné stavby (external LPS not isolated from the structure pro- tected). Vý- sledkem je, při zásahu bleskem, je na všem vodivém shodný potenciál a každou cestou teče velmi malá část bleskového proudu. Pro eliminaci tohoto stavbách hojně vyskytující- ho nedostatku vyvinula společnost DEHN SÖHNE svor- ku Maxi šroubem trhací hlavou. Svorka vychází z úspěšné svorky Maxi MV, která nabízí univerzální použití jako spojovací svorka pro širokou škálu armovacích želez. ■ Jednoduchá univerzální svorka 6-22 mm. Srovnání zemničů Jak vyplývá následujících srovnání, montáž zemniče za pomoci svorek DEHNclip více jak polovinu rychlejší, než při použití klasického materiálu.KG. Každý kdo již jednou ve výkopu snažil navzájem spojit armovací železa tak, aby vše uvedl jeden společný potenciál vybudoval základový zemnič, ví, není tak jednoduchá práce jako vytvoření vnější ochrany před bleskem její nadzemní části. LPS, jehož jímací soustava a svody jsou umístěny tak, dráha bleskového proudu může být dotyku s chráněnou stavbou. Svorka osazena robustním vratovým šroubem M10 tak pro její dotažení potřeba pouze jeden klíč. Rozsah 308 130 10 308 131 10 308 132 10* 10 308 133 12* 10 *Jmenovitý průřez armování Technická data Schopnost vést bleskový proud 50 (10/350 μs) V souladu ČSN 62561-1 Váha 18–20 g Tab.EvP 113 112 EvP Vytváření Faradayovy klece pomoci komponentů společnosti DEHN Vzhledem následnému zalití betonem, nebude stejně ani v budoucnu potřeba spoj opět uvolnit. jasné, pokud nejsou vytvořeny spoje ko- rektně, zalití betonem pozdě. Její rozsah opravdu úctyhodný, dají upnout kru- hové vodiče průměru 8-16 15-25 mm. Praktickou prezentaci svorky můžete vidět výstavách a velkoobchodech mnoha místech České republiky, po- drobné informace naleznete www. Při dotahování jakékoliv svorky šroubem, pro vytvoření spoje očekávanými vlastnostmi potřeba utáhnou šroub předepsaným utahovacím momentem. DEHNclip pro spojení armovacích želez Obj.2. Montáž svorky tak jednoduchá, montáž vrhly i děti tak můžeme potvrdit, vytvoření spoje síla 11 leté dívky dostatečná.dehn.č. Svorka nejde strhnout Při spojování armovacích želez budovaného objektu je třeba vytvářet pomoci svorek dobré trvalé spojení. Při montáži doporučeno, aby začátku položení drátu, nebo pásku, byla použita klasická šroubová svorka, která zamezí posunutí vodiče ve spoji průběhu instalace. Rozsah 308 140 pásek 30 308 141 pásek 30 308 142 10* pásek 30 308 143 12* pásek 30 Obj