Vakuové a modulární stykače EPM „VK“ a „VM“

| Kategorie: Leták / Datasheet  | Tento dokument chci!

Vydal: Elektropřístroj s.r.o.

Strana 6 z 8Poznámky redaktora
Vakuové stykaãe fiady „VK“ „VM“ 6 Znaãení svorek A1 A2 A1 A2 K Rv 55 56 GR A1 A2 A1 A2 K Rv 55 56 24 Elektrická Ïivotnost Schéma ovládání stykaãÛ VK100 VK300 Schéma ovládání stykaãÛ VK100 VK300 A1 A2 A1 A2 K Rd 55 56 GR A3 A4 Br Rv C Schéma ovládání stykaãÛ VK100M VK300M K Rv 35 36 GR A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A2 13 L1 21 A1 A1 A2 A1 A2 A1 A2 K Rv 35 36 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 Schéma ovládání stykaãÛ VM160 VM630 Schéma znázorÀuje tfiípólové provedení Schéma ovládání stykaãÛ VM160 VM630 Schéma znázorÀuje tfiípólové provedení EVS 102-302 0,01 0,1 1 10 00 10000 0 1 0 0 1 f Hz EVS 160/320 EVS 400/630 104 10 5 10 6 10 7 2 4 6 8 2 400 500 600 800 2000 3000 5000 2 4 6 8 2 4 6 8 00 30 PN AC3 (kW) 400 200 132 90 450 00 630 90 160 250 30 110 200 55 110 132 160 220 315 600 900 315 220 132 Ue (V) 230 400 500 690 1000 Závislost Ïivotnosti hlavních kontaktÛ velikosti pracovního proudu tfiífázovém zapojení kategoriích AC-1 AC-3 Ve smí‰eném provozu AC-3/AC-4 mÛÏe b˘t Ïivotnost kontaktÛ stanovena v˘poãtem: nx = nAC-3 1 ) nAC-4 nAC-4 hAC-4 100 nx Ïivotnost kontaktÛ smí‰eném provozu nAC-3 Ïivotnost kontaktÛ reÏimu AC-3 nAC-4 Ïivotnost kontaktÛ reÏimu AC-4 hAC-4 procentuální podíl cyklÛ reÏimu AC-4 z celkového poãtu pfiedpokládan˘ch cyklÛ Poãet pracovních cyklÛ Jmenovit˘ pracovní proud