SIEMENS Modulové přístroje

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Siemens, s.r.o. Autor: Siemens

Strana 138 z 172

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
SIEMENS Modulové přístroje


Poznámky redaktora
Jmenovité napětí řídicího obvodu 230 Pracovní rozsah 0,8 1,1 Jmenovitý kmitočet 50/60 Nastavitelný rozsah odporu kapaliny 450 Hystereze sepnutí nastavené hodnoty při 450 3 při 6 Teplotní závislost napětí nastavené hodnoty <2 Max. Srovnávací elektroda COM pro měření hladiny umís uje nejhlubšího místa. Způsob činnosti reléového kontaktu tak obrátí. Jako elektrody se mohou použít všechny trhu dostupné výrobky. max. napětí elektrod asi 10 Max. Jsou-li propojeny kontakty COM, pracuje přístroj režimu pracovního proudu, při rozpojených kontaktech COM pak režimu klidového proudu. Díky velkému rozsahu nastavení odporu možné rozlišit pěnu kapaliny. tomu se při minimálním nastaveném časovém zpoždění nastaví vybavovací hodnota tak vysoko, aby při ponořené elektrodě COM MAX relé bezpečně sepnulo, ale tehdy, je-li elek- troda obklopena pěnou. Pokud nádrž pro kapalinu vodi- vého materiálu, může použít sama sobě jako srovnávací elektroda. Zelená LED dioda signalizuje připravenost provozu, žlutá dioda potom sepnutou polohu kontaktů spínacího relé. mm2 1 0,5 Teplota okolního vzduchu –20 +60 Klimatická odolnost podle ČSN 068-1 20/60/4 . Nejsou-li kontakty X2-COM propojeny, ovládají výstupní kontakty relé odděleně pro řízení min. délka kabelu nastavená hodnota kΩ k elektrodám při 100 F/km 450 50 100 200 35 500 10 500 5 000 Max. proud elektrod asi 1,5 Zpoždění doby vybavení nastavitelné 0,2 20 Zpoždění doby návratu nastavitelné 0,2 20 Jmenovité pracovní napětí 250 Jmenovitý pracovní proud 5 Zkušební napětí vstup/pomocný obvod 4 vstup/výstup 4 pomocný obvod/výstup 4 Připojovací svorky šrouby křížovou drážkou tvaru (Pozidriv) 1 Průřez vodiče tuhý max. mm 2 2 2,5 ohebný ukončovacími dutinkami min.Kontrolní přístroje technické informace M e 288 Siemens 2001/2002 • Podle ČSN 255, DIN VDE 0435 5TT3 435 Hladinové relé >N< 5TT3 435 Technické údaje Hladinové relé používá pro hlídání hladiny látek tekutém stavu. U hladinového relé 5TT3 430 spínají oba výstupní kontakty relé vždy zároveň. LED diody přitom signa- lizují provozní stav: zelená LED: svítí při přiloženém provozním napětí žlutá LED: svítí při aktivovaném výstupu MIN červená LED: svítí při aktivovaném výstupu MAX. Pomocí odděleně nastavitelné doby zpoždění pro MIN MAX elektrodu může potlačit příliš časné chybné reagování při neklidných kapalinách. úrovně hladiny. U hladinového relé 5TT3 435 budou spínat oba výstupní kontakty relé zároveň jen při propojení kontaktů X2-COM