SCHRACK - Hlavní katalog relé

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: Schrack Technik spol. s r.o. Autor: Schrack Technik

Strana 81 z 90

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
Demagnetizační proud může mít omezenou periodu.) Mezní křivka nevypovídá elektrické životnosti kontaktů. Nízký přechodový odpor kontaktů dosažen teprve určité hodnoty zátěže. Hodnoty mezní křivky jsou ovlivněny stavem kontaktů, jejich materiálem konstrukcí relé (vzdálenost kontaktů, rychlost rozepnutí kontaktů, atd. Pracovní poloha Pokud není jinak uvedeno, mohou být provozovány relé libovolné pracovní poloze. Magnetický obvod demagnetizován. Mezní trvalý proud Maximální hodnota proudu (efektivní hodnota při spínání střídavého proudu), která může téci přes předem sepnutý kontakt relé stanovených podmínek. Zapínací proud Hodnota spínaného proudu, který může být pomocí relé předem definovaných podmínek zapínán. Stejnosměrná zátěž kontaktů mezní křivka Hodnoty maximálních přípustných spínaných napětí proudů, které nacházejí pro odpovídající typ relé pod mezní křivkou mohou být bezpečně spínány rozepínány dochází bezpečnému zhasnutí oblouku (max. Jednoduchý kontakt Jeden kontakt ovládán jednou kontaktní pružinou. Při nižších hodnotách zátěže mohou vzniknout výrazně vyšší hodnoty přechodových odporů kontaktů. životnost kontaktů Doporučená minimální zátěž Minimální hodnoty, které mají být dodrženy, aby bylo zajištěno bezpečné sepnutí zátěže.TECHNICKÉ NÁZVOSLOVÍ 80 Bistabilní remanentní relé Remanentní bistabilní relé zůstává při buzení stejnosměrným proudem libovolného směru vlivem remanence magnetického obvodu jedné pracovní poloze. Hořlavost materiálu rozdělena čtyř tříd: HB, V-2, V-1, V-0 Můstkový kontakt Dva řadě propojené (nepohyblivé) kontakty, které jsou ovládány pohyblivým kontaktním členem (můstkem). Doba sepnutí Poměr doby buzení relé (doba sepnutí) délky cyklu při periodickém buzení relé. Bistabilní relé spínací průběh bistabilního relé zůstávají jeho kontakty odpojení budícího napětí naposled dosažené poloze. při době sepnutí Elektrická životnost viz. Hořlavost podle Údaje třídy hořlavosti odpovídají klasifikaci (Underwrites Laboratories, Inc. Přídržné napětí Hodnota napětí, při které monostabilní relé zůstává pracovní poloze (zapínací kontakt relé sepnuto, rozpínací kontakt relé rozepnuto). délka trvání oblouku ms). Izolace podle IEC 60664 údaje související referenčním napětím (hodnota napětí které jsou vztaženy izolační vlastnosti (povrchové cesty odolnost plazivým proudům) kategorie přepětí (dohodnuté číslo pro očekávanou hodnotu přepětí) stupeň znečištění (dohodnuté číslo udávající množství vodivého prachu vlhkosti, které omezují izolační vlastnosti) izolační třída Izolační třída podle VDE 0110b (2/79) kategorie izolace (dohodnuté označení udávající oblast nasazení závislosti okolních provozních podmínkách) referenční napětí . Buzením proudem malé hodnoty, opačného směru, přejde relé druhé polohy. Dvojitý kontakt Dva kontakty jsou ovládány jednou kontaktní pružinou. Pokud není jinak uvedeno, vztahují údaje hodnotu proudu při době trvání max. Tímto docíleno podstatného zvýšení spolehlivosti spínání, zejména při spínání malých napětí proudů., USA) Tato zkouška týkající technických plastů široce rozšířena