SCHNEIDER: Magazín 15/2002

| Kategorie: Firemní tiskovina  |

Vydal: Schneider Electric, a.s. Autor: SCHNEIDER

Strana 7 z 8

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Setkání Velkoobchody 7 STRUâNù Roz‰ífiení továrny Písku V loÀském roce bylo rozhodnuto fie‰it nepfiíznivou situaci materiálov˘ch tokÛ písecké továrnû její pfiístavbou urãenou pro sklad dílcÛ. Podafiilo tak optimálnû vyfie‰it nejen problémy skladovacími prostorami materiálov˘mi toky, ale pfiemístûním skladÛ byly také získány volné v˘robní plochy, které budou blízké budoucnosti vyuÏity pro transfery nov˘ch v˘rob., Opletala 1279, 690 Bfieclav, Ludûk Ke‰ner, FIERA, o. Veãerní ãást programu konala ne- tradiãních prostorách praÏského Planetária. NezapomeÀte podívat www. EXPRESSfax). S úvodním slovem vy- stoupil vedoucí segmen- tu Velkoobchody Ing. Celková plocha nové ãásti pfiedstavuje 1400 m2, nichÏ pfiibliÏnû 1000 urãeno pro sklad zbytek jsou prostory údrÏby sociálního zázemí. Závûr veãera patfiil neformálním diskusím. Dal‰í setkání na‰imi velkoobchodními partnery probûhlo letos jiÏ lednu. Radislav Vilím. Pozvání pfiijali témûfi v‰ichni, ãehoÏ jsme mûli velkou radost. Kã. Poté pfiedal slovo generálnímu fiediteli Tedu Camp- bellovi, kter˘ promluvil na‰im hostÛm témûfi bezchybnou ãe‰tinou. Ve‰keré investiãní náklady dosáhly ãástky mil. Vyzdvihl pfiedev‰ím aktivní spolupráci v‰ech velkoobchodÛ pfii uvádûní nov˘ch produktÛ trh zavádûní nov˘ch sluÏeb jako pfiidané hodnoty na‰im v˘robkÛm (napfi. Bohumila Beaioui Prodej s setkání Nav‰tivte nás veletrhu AMPER 2002 v˘stavi‰ti PVA Praha-LetÀany dnech 12., MládeÏnická 146/IV, 377 JindfiichÛv Hradec, Pavel Benda, THU, Tovární ulice 11, 370 âeské Budûjovice . Expozice ve foyer nás seznámila historií v˘vojem vesmíru. Se sv˘mi pfiíspûvky tom, nás ãeká letos nového v na‰í nabídce, vystoupili pan Antonín Zajíãek („Novinky ve v˘robcích pro prÛmyslovou automatizaci"), ing. krátkém pfiivítání seznámil v‰echny pfiítomné programem. Vilím Mgr.cz, kde objevíte spoustu nov˘ch informací. Beaioui pfiipravují dal‰í akce Segment Velkoobchody V˘herci soutûÏe minulého ãísla: Eduard Malí‰ek, OTIS, s. Ing. Místem konání byl tentokrát praÏsk˘ Parkhotel. V závûru oficiální ãásti probûhla mezi pfiítomn˘mi Ïivá diskuse. Hala sektor stánek 15. Generální fieditel, jiÏ svém rodném jazyce, informoval v‰echny pfiítomné úspû‰né spolupráci loÀském roce, kterou spoleãn˘m úsilím letos je‰tû rozvineme. Radek Libicher („Plastové rozvodnice Kaedra plastové rozboãnice Evabox"). Petr Lustik („Nové pfiístroje oblasti detekce") ing. Po slavnostním obûdû jsme v‰ichni pfiesunuli do kongresového sálu hotelu, kde zapoãala ofi- ciální ãást setkání. Poté jsme zájmem shlédli laser show, kde jako vesmírná tûlesa hvûzdném nebi záfiily na‰e produkty. Stavba byla zahájena zaãátku fiíjna 2001 zkolaudována 15. 2002. února 2002. Mgr.schneider-electric. V loÀském roce dosáhla na‰e firma celkového obratu 892 milionÛ Kã. Tyto produkty roz‰ífií na‰i nabídku u velkoobchodÛ pomohou jim zv˘‰it leto‰ní obrat