SCHNEIDER: Magazín 15/2002

| Kategorie: Firemní tiskovina  |

Vydal: Schneider Electric, a.s. Autor: SCHNEIDER

Strana 1 z 8

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Zamûfime ãást automatizované systémy fiízení technologick˘ch procesÛ. w z Vodní hospodáfiství ã 2 Rozhovor Elpremo, o. Jedná jednu nejvût‰ích ãistiãek odpadních vod âeské republice denním prÛtokem 000 kapa- citû 260 000 ekvivalentních obyvatel. Pro men‰í technologické uzly, jako jsou prameni‰tû vodojemy, jsme pouÏili automaty fiad TSX Micro, pfiípadnû TSX Nano. Celá rekonstrukce byla rozdûlena nûkolika etap, nichÏ první jiÏ úspû‰nû námi.5 1 3 4 6 7 8 Firma Elpremo, o. Vodohospodáfiská spoleãnost Olomouc, s. Jaké technické prostfiedky jste pouÏili? Pro fiízení technologie úpravny vod byly pouÏity programovatelné automaty Modicon TSX, pfiedev‰ím fiady Premium. V roce 2002 bude tato akce patfiit opût na‰im pilotním projektÛm. MÛÏete nám nim struãnosti nûco fiíci? První nich byla úpravna pitné vody âernovír Olomouci v˘- konu 300 l/s, jejímÏ vlastníkem Vodohospodáfiská spoleãnost Olomouc, Jednalo celkovou rekonstrukci s roz‰ífiením technologie druh˘ stupeÀ separace suspenzí - filtraci rozsáhlé chemické hospodáfiství., získala roce 2001, kromû jin˘ch, dvû v˘znamné referenãní zakázky oblasti vodního hospo- dáfiství. Vedoucí obchodnû-technického oddûlení Kvûtoslav Nûmeãek . Pátefiní komunikací byla zvolena síÈ Fipway, pfiedev‰ím dÛvodu rychlosti poskytovan˘ch systémov˘ch sluÏeb. Na‰e firma zaji‰Èovala jako subdodavatel silovou ãást nízkého napûtí, mûfiení regulace automatizované systémy fiízení technologick˘ch procesÛ vãetnû projektu. Aktivity Zelio SluÏby Servis Informujeme Elektronick˘ svût Schneider Electric Pfiedstavujeme Nová ‰kolení Setkání Velkoobchody Uvádíme trh Altistart 48 /dokonãení stranû 2/ Rozhovor panem Kvûtoslavem Nûmeãkem, vedoucím obchodnû-technického oddûlení firmy Elpremo, o. Vladimírem Procházkou, fieditelem Vodoho- spodáfiské spoleãnosti Olomouc, s. Frekvenãní mûniãe Altivar jsou fiízeny PLC síti Unitelway., a Ing. Pro komunikaci mezi p . stejn˘ch ãinnostech jsme participovali druhé stavbû, ãistiãce odpadních vod Olomouc, jejímÏ vlastníkem mûsto Olomouc. Z tûch nejvíce oceÀujeme moÏnost vzdáleného programování kteréhokoliv uzlu síti, opût libovolného místa pfiipojeného Fipway, také sdílení datov˘ch tabulek. Obû zafiízení provozuje Stfiedomoravská vodárenská, Vût‰ina elektrick˘ch zafiízení pfiístrojÛ osazen˘ch obou stavbách sortimentu va‰í firmy