Sborník přednášek 30. konference elektrotechniků

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Kongresový sál SIDIA Olomouc březen 2005 Aktuální informace z legislativy, dozoru, odpovědi na dotazy Ing. František Grossmann Zkušenosti s předáváním zařízení montážními organizacemi odběratelům. Poznatky z dozoru technických zařízení vzhledem k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Ing. Bc. Radomír Kočíb Tvorba a využití elektrotechnických norem. Rozvaděče nn. Přehled nových a připravovaných ČSN Ing. Vincent Csirik - ČNI Praha Nové evropské normy v oblasti ochrany před bleskem IEC / EN 62305 Připravované mezinárodní a evropské normy ...

Autor: SOLID Team autorizované vzdělávací centrum

Strana 85 z 95

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
• Akumulátorovna elektrická provozovna určená pro umístění provoz akumulátorových baterií. Zkratový proud aku-baterie pohybuje. František Grossmann 1. El. 2. Pojmy • Akumulátorová baterie (aku-baterie) několik akumulátorových článků nebo monobloků elektricky spojených (zpravidla sebou sériově) • Elektrické propojení součástí vnějšího uspořádání článků nebo monobloků akumulátorové baterii. obloukem při nežádoucím kontaktu kovových předmětů mezi články nebo výstupními svorkami.85 AKUMULÁTOROVÉ BATERIE JEJICH NABÍJENÍ Ing. proudem, ale nebezpečí vzniku požáru, příp. Nebezpečí při nabíjení akumulátorových baterií : Mezi nejzávažnější rizikové faktory patří: - vývin vodíku vznikajícího při elektrolýze vody elektrolytu akumulátorů, který kyslíkem vytváří výbušnou směs - exploze následným požárem, popáleniny pracovníka při nabíjení aku- baterií - požár vznícených hořlavých plynů, nadměrně zahřátých či jiskřících přívodních svorek pólových vývodů (popáleniny) - zasažení žíravinou při kontaktu elektrolytem, (poleptání nechráněných částí těla pokožky obličeje rukou očí), - ohrožení dýchacích cest při vdechování velkých koncentrací aerosolů elektrolytu, - samovznícení, - úraz elektrickým proudem při dotyku živých částí - úraz způsobený el. výbuchu. Průchod proudu přitom opačném směru než při vybíjení. Spojení článků provedeno spojkami. • Uzavřený větraný článek akumulátorový článek opatřený víkem otvorem , kterým mohou unikat plyny • Uzavřený plynotěsný článek uzavřený akumulátorový článek, který je proveden tak, zůstává uzavřen neuniká něj plyn ani elektrolyt případě, že nabíjen způsobem předepsaným výrorobcem • Monobloková baterie akumulátorová baterie, které jsou sady elektrod umístěny nádobě rozložené více částí • Plynování tvorba plynu způsobeného elektrolýzou elektrolytu • Nabíjením rozumí elektrochemický pochod, při kterém akumulátoru mění energie, přiváděná cizího zdroje stejnosměrného proudu energii chemickou. zařízení motorových vozidel pracovních strojů používají provozní napětí 12 V (případně V), toto napětí nepředstavuje nebezpečí úrazu el