Sborník přednášek 30. konference elektrotechniků

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Kongresový sál SIDIA Olomouc březen 2005 Aktuální informace z legislativy, dozoru, odpovědi na dotazy Ing. František Grossmann Zkušenosti s předáváním zařízení montážními organizacemi odběratelům. Poznatky z dozoru technických zařízení vzhledem k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Ing. Bc. Radomír Kočíb Tvorba a využití elektrotechnických norem. Rozvaděče nn. Přehled nových a připravovaných ČSN Ing. Vincent Csirik - ČNI Praha Nové evropské normy v oblasti ochrany před bleskem IEC / EN 62305 Připravované mezinárodní a evropské normy ...

Autor: SOLID Team autorizované vzdělávací centrum

Strana 3 z 95

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
48/1982 Sb. Nařízení vlády stanovuje závazné požadavky této záležitosti namísto vyhl. • Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází hodnocení rizik vyplývajících možných zdrojů ohrožení bezpečnosti zdraví zaměstnanců ve vztahu vykonávané činnosti, zejména posouzení možností omezení úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek, požadavků ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin rizik vyplývajících provozování používání výrobních a pracovních prostředků zařízení. Tímto nařízením nejsou dotčeny m. • Před uvedením pracoviště provozu používání nutné zajistit a) uspořádání pracoviště tak, aby zaměstnanci byli chráněni před nepříznivými povětrnostními vlivy před škodlivými účinky pracovních a technologických postupů výrobních technologických procesů, včetně určení osob, jejichž povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, používání, údržbu, úklid, čištění opravy pracoviště, b) stanovení obsahu způsobu vedení provozní dokumentace záznamů o vybavení pracoviště určení osoby odpovědné jejich vedení, .j. obecné technické požadavky výstavbu, zvláštní požadavky pracoviště, uvedení výrobků trh provozu, požární ochranu činnosti související využíváním jaderné energie ionizujícího záření, na činnosti související prevencí závažných havárií. Toto nařízení nevztahuje pracoviště dopravních prostředcích používaných při silniční, železniční, letecké dopravě plavidlech mimo objekt zaměstnavatele, dále užívané při hornické činnosti nakládání výbušninami..3 AKTUÁLNÍ INFORMACE Ing. • Podmínkou uvedení pracoviště, včetně výrobních pracovních prostředků, do provozu používání je, odpovídají požadavkům stanoveným zvláštních právních předpisech požadavkům tohoto nařízení. § 3 • Pracoviště musí být dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, stavu, který neohrožuje bezpečnost zdraví osob. František Grossmann NAŘÍZENÍ VLÁDY PRO PRACOVIŠTĚ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ K provedení 134 Zákoníku práce vláda vydala nařízení vlády 101/2005 o podrobnějších požadavcích pracoviště pracovní prostředí, které zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství upravuje podrobnější požadavky na zajištění bezpečnosti práce ochrany zdraví