Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Vydal: OBO BETTERMANN s. r. o.

Strana 10 z 588Poznámky redaktora
Ty dále člení následující sys- témy: • Jímací zařízení • Svody • Uzemnění • Stínění místností • Oddělovací vzdálenost • Vyrovnání potenciálů ochraně před bleskem Vnitřní ochrana před bleskem Vnější ochrana před bleskem Jímací zařízení Svody Uzemnění Stínění místností Oddělovací vzdálenost Ochrana před bleskem Vyrovnání potenciálů Systémy vnější vnitřní ochrany před bleskem TBS_Typ_0A / cs / 2019/02/22 13:23:22 13:23:22 (LLExport_02298) / 2019/02/22 13:23:38 13:23:38 10 Pomůcky pro projek- tování – všeobecné . Doplňkové infor- mativní údaje (zohledňující pod- mínky daném státě) bývají často obsaženy přílohách meziná- rodních směrnic Mezinárodní elek- trotechnické komise IEC har- monizovaných evropských překla- dech jednotlivých jazyků. Normativní zá- klad, který nutné dodržovat při zřizování, tvoří různé aplikační a výrobkové normy. Systém ochrany před bleskem a přepětím sestává několika vzá- jemně sladěných systémů. Tyto systémy nutné vybrat v souladu danou aplikací použí- vat koordinovaně. Výrobkové normy Aby komponenty odolaly zatížení očekávanému během jejich použí- vání, musejí být otestovány dle pří- slušné výrobkové normy pro vnější a vnitřní ochranu před bleskem. Systém ochrany před bleskem přepětím vzásadě sestává vnitřního a vnějšího systému ochrany před bleskem.Normy oblasti ochrany před bleskem přepětím Při projektování zřizování systé- mů ochrany před bleskem nutné zohlednit národní dodatky, zvláštnosti, aplikace nebo bez- pečnostní údaje příloh norem platných daném státě